Skip to main content

Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi

Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi PreisnerowiKsięga poświęcona została pamięci dra Artura Wojciecha Preisnera, zmarłego w 2017 r. wrocławskiego konstytucjonalisty i jest złożonym mu hołdem środowiska polskich prawników. W pracy zawarte zostały artykuły poświęcone szeroko pojętej, wielowątkowej problematyce konstytucyjnej. Całość materiału została podzielona na pięć rozdziałów zatytułowanych: Konstytucjonalizm w polskim systemie ustrojowym; Prawa człowieka i obywatela; Normatywne i praktyczne aspekty funkcjonowania państwa; zagadnienia władzy sądowniczej oraz konstytucyjno-prawne problemy państw obcych.

Opracowanie jest zbiorem kilkudziesięciu artykułów dotyczących szeregu zagadnień z szeroko rozumianego prawa konstytucyjnego. Wielowątkowa problematyka wpisuje się niejako w zakres zainteresowań dra Preisnera, który nie ograniczał się do jednego wybranego problemu, ale starał się poznać i zrozumieć wiele nowych kwestii, mających wpływ na identyfikację zastanych pojęć i mechanizmów definiujących ustrój państwa, wolności i prawa człowieka, systemów rządów, procesów stanowienia prawa, czy wreszcie wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowania państwa, a w nim także i jednostki.

*****

Tytuł: Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi

Redakcja: Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński

Recenzja: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-66066-00-7 (druk), 978-83-66066-01-4 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2018

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Dorota Sideropulu, Joanna Kokocińska

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95368

*****

Spis treści
 

Słowo wstępne ; Bibliografia prac Doktora Artura W. Preisnera ; Noty o Autorach

Ryszard Balicki, Małgorzata Masternak-Kubiak
Wspomnienie o Doktorze Arturze Wojciechu Preisnerze

Artur Preisner
Dookoła Wojtek. Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji RP

Rozdział I. Konstytucjonalizm w polskim systemie ustrojowym

Bogusław Banaszak
Prawne znaczenie Preambuły do Konstytucji RP z 1997 roku

Agnieszka Bień-Kacała
Polski przypadek judicialization of politics. Kilka słów o roli TK po 2015 roku

Andrzej Bisztyga, Daniel Wojtczak
Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły

Jerzy Ciapała
Kilka uwag o doktrynalnych uwarunkowaniach aktualnego kryzysu ustrojowo-politycznego w Polsce

Jerzy Jaskiernia
Spór o reguły bezpośredniego stosowania Konstytucji RP

Robert Kropiwnicki
Wokół wartości i zasad konstytucyjnych

Maria Kruk
Jak nie dookoła… to na przełaj lub fortelem, czyli kilka uwag o wybranych zjawiskach praktyki konstytucyjnej

Anna Młynarska-Sobaczewska
Wokół pojęcia momentu konstytucyjnego

Jędrzej Pliszka
O potrzebie badań nad pojmowaniem państwa w konstytucji z 1997 roku

Jacek Sobczak
Tożsamość narodowa jako zagadnienie konstytucyjne

Viktoria Serzhanova, Edyta Krzysztofik
Zasada państwa prawa w polskim systemie prawnym oraz konsekwencje jej naruszenia w prawie Unii Europejskiej

Anna Rytel-Warzocha, Andrzej Szmyt
Kilka uwag na tle aktualnych przemian konstytucyjnych w Polsce

Rozdział II. Prawa człowieka i obywatela

Anna Frankiewicz-Bodynek
O należytym pojmowaniu dziedzictwa narodowego i jego aksjologicznych podstawach

Leszek Garlicki
Prawo do ochrony zdrowia na tle „prawa do życia” (uwagi o aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Ewa Golka-Jastrząb
Zależność pomiędzy prawem własności intelektualnej i prawami człowieka

Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda
Reforma ochrony danych osobowych ‒ konsekwencje ograniczonego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w sferze publiczno-prawnej (zagadnienia wybrane)

Sylwia Jarosz-Żukowska
Sprawa nacjonalizacji przemysłu w Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Piotr Kapusta
Godne a minimalne wynagrodzenie – uwagi na tle Konstytucji RP oraz standardów prawa międzynarodowego

Krzysztof Kozłowski
Gwarancja prawa do opieki dyplomatycznej i konsularnej jako element instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej

Jerzy Oniszczuk
Prawa człowieka a ustawowe bezprawie. Opór jednostki – kryterium krzywdy

Anna Śledzińska-Simon
O cukierniku i o drukarzu, czyli o dwóch tradycjach praw człowieka

Jakub Rzucidło, Justyna Węgrzyn
Wybrane problemy ochrony danych dotyczących zdrowia pacjenta w kontekście ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz RODO

Wiktor Trybka
Gwarancje konstytucyjnego prawa do nauki w szkole niepublicznej

Ewa Tuora-Schwierskott
Równouprawnienie kobiet w miejscu pracy w świetle regulacji prawa niemieckiego i rozwiązań prawnych Unii Europejskiej

Rozdział III. Normatywne i praktyczne aspekty funkcjonowania państwa

Ryszard Balicki
Demokracja w czasach Internetu

Michał Bartoszewicz
Definicje legalne w świetle zasady określoności prawa

Maciej Berek
Rozpatrywanie przez Sejm dokumentów sprawozdawczych z działalności konstytucyjnych organów państwowych

Krzysztof Bramorski
Ocena skutków regulacji jako narzędzie poprawy jakości stanowienia prawa w Polsce

Monika Giżyńska
Kilka uwag dotyczących współczesnych wyborów i demokracji przedstawicielskiej

Paulina Glejt, Piotr Uziębło
Kilka uwag o „nowych” instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie samorządowym

Sebastian Kubas
Zwolnij, profesorze – o społecznej doniosłości niespiesznej edukacji konstytucyjnej

Paweł Kuczma
Konsultacje społeczne jako instrument korporacjonizmu

Artur Ławniczak
Dywagacje na temat zasady jedności władzy państwowej

Małgorzata Masternak-Kubiaki
Przesłanki zawieszenia organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego

Krzysztof Skotnicki
Kilka słów o i-votingu

Artur Trubalski
Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP z 1997 roku jako mechanizm zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Rozdział IV. Zagadnienia władzy sądowniczej

Dariusz Dudek
Spory kompetencyjne przed Trybunałem Konstytucyjnym ‒ konflikt w prawie czy prawo do konfliktu

Mirosław Granat
La CEDH et les juges nationaux en Pologne

Lech Jamróz
Prawo do sądu a zjawisko pieniactwa sądowego

Justyna Michalska
„Sprawa” – pojęcie definiowane w oparciu o art. 45 ust. 1 Konstytucji RP

Beata Stępień-Załucka, Mariusz Załucki
Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z potrzebą wykładni przepisów prawnospadkowych

Edyta Tkaczyk
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego o odżyciu przepisów

Rozdział V. Konstytucyjno-prawne problemy państw obcych

Stanisław Bożyk
System wyborczy a układ sił politycznych w parlamencie Nowej Zelandii

Krystian Complak
Artykuł 41 Konstytucji Meksyku (brzmienie, objaśnienia, znaczenie)

Daniel Dyjak
Kanton Jura – szwajcarska droga od konfliktu do konsensusu

Krzysztof Eckhardt
Mandat przedstawicielski a tzw. klauzula czechosłowacka (rozważania na tle przepisów Konstytucji Ukrainy)

Magdalena Frąckowiak, Michał Bernaczyk
Privacy, new technology and constitutional adjudication in the light of Antonin Scalia’s originalist interpretation

Sabina Grabowska
Prezydent Słowenii – regulacje spraw związanych z odpowiedzialnością konstytucyjną głowy państwa

Radosław Grabowski
Fakultatywne referendum zatwierdzające w procesie zmiany konstytucji w państwach europejskich. Forma partycypacji obywatelskiej czy instytucja fasadowa?

Marcin Grzybowski, Marian Grzybowski
Ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Szwecji a prowadzenie blogów wyborczych

Andrzej Pogłódek
Procedura zmiany konstytucji republiki Federacji Rosyjskiej na przykładzie Republiki Sacha (Jakucja)

Krzysztof Urbaniak
Wybór spikera brytyjskiej Izby Gmin w świetle prawa, zwyczajów i praktyki parlamentarnej