Skip to main content

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez bankiBadania prowadzone nad bankowym dyskontem i redyskontem weksli mają interdyscyplinarny charakter. Problematyka bankowego dyskonta i redyskonta weksli mieści się wprawdzie głównie w obszarze prywatnego prawa bankowego, stąd też zasadnicze badania prowadzone są w dziedzinie prawa cywilnego, tym niemniej, uwzględniając istotę i charakter działalności bankowej, a także zadania banku centralnego w gospodarce rynkowej, istotna część badań koncentruje się wokół zagadnień prawa publicznego. Redyskontowanie weksli przez bank centralny stanowi bowiem tradycyjny, w państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, instrument polityki pieniężnej. W badaniach wykorzystano też rozwiązania prawa unijnego.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy poszukują nowych sposobów pozyskiwania środków pieniężnych, w tym także związanych z przetwarzaniem wierzytelności pieniężnych w kapitał pieniężny. Pomimo faktu, że aktualnie bankowe dyskonto i redyskonto weksli nie odgrywa w praktyce znaczącej roli, to badania w tym obszarze wydają się i tak istotne, gdyż badana problematyka nie doczekała się, jak dotychczas, całościowego opracowania. Piśmiennictwo na temat bankowego dyskonta i redyskonta weksli nie jest w Polsce zbyt obszerne. Opracowania dotyczą na ogół wybranych zagadnień i mają zwykle wycinkowy (a przy tym zbyt ogólnikowy) charakter. Z „tonu” poszczególnych publikacji odczytać można jednak zgłaszaną potrzebę kompleksowego zbadania problematyki prawnej bankowego dyskonta i redyskonta weksli. Podjęcie próby wykonania takiego właśnie zadania inspirowane było w pewnej mierze tą właśnie potrzebą.

Zamierzonym celem niniejszej pracy jest zbadanie mających długą tradycję takich specyficznych form kredytowania działalności gospodarczej, jakimi są bankowe dyskonto i redyskonto weksli, a w szczególności istoty i charakteru prawnego badanych umów, treści wykreowanego przez nie zobowiązania, treści bankowych wzorców umownych dotyczących dyskonta i redyskonta weksli, a także analiza obu operacji w kontekście wykonywanych przez banki czynności bankowych, wreszcie zbadanie warunków prawnych ich funkcjonowania w obrocie bankowym, przede wszystkim poprzez analizę umów dyskontowych i redyskontowych. Ostatecznie zatem badania zmierzają w kierunku uchwycenia istoty i specyfiki instytucji prawnej bankowego dyskonta i redyskonta weksli.

Celem pracy jest również zbadanie mechanizmów prawnych towarzyszących redyskontowaniu weksli w kontekście prowadzonej przez Narodowy Bank Polski polityki pieniężnej, w tym przede wszystkim relacji łączących bank centralny z bankami przedstawiającymi weksle do redyskonta, a także ocena znaczenia redyskontowania weksli dla polityki pieniężnej NBP. Dla zrealizowania celów pracy i rozwiązania przedstawionych problemów badawczych posłużono się w pracy przede wszystkim metodą dogmatyczną, z elementami metody porównawczej i empirycznej.

*****

Tytuł: Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki

Autor: Marek Kopyściański

Recenzja wydawnicza: dr hab. Łukasz Błaszczak

Temat i słowa kluczowe: dyskonto, redyskonto, weksle, indos, papiery wartościowe, kredyt kupiecki, kredyt redyskontowy, umowa dyskontowa, umowa redyskontowa, polityka pieniężna

Wydawca: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-34-5, oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:42689

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2013

Prawa: © Marek Kopyściański

Korekta językowa: Joanna Kokocińska

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41351

*****

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Geneza instytucji weksla i prawa wekslowego

1. Rozwój historyczny weksla i prawa wekslowego

1.1. Początki i ewolucja weksla na tle kredytowania działalności kupieckiej

1.2. Początki prawa wekslowego i kształtowanie się systemów prawa wekslowego

1.3. Ujednolicanie prawa wekslowego

1.4. Uwagi ogólne o polskim prawie wekslowym

2. Źródła polskiego prawa wekslowego

Rozdział II. Istota weksla jako papieru wartościowego 

1. Pojęcie weksla jako papieru wartościowego

2. Rodzaje weksli i składniki treści weksla

3. Zobowiązanie wekslowe

4. Klauzule wekslowe

Rozdział III. Charakter prawny i znaczenie indosu wekslowego

1. Indos a przelew wierzytelności

2. Przesłanki ważności indosu

3. Charakter prawny indosu

4. Rodzaje indosów

5. Funkcje indosu

Rozdział IV. Zastosowanie weksla w obrocie bankowym

1. Funkcje papierów wartościowych

1.1. Ujęcie ogólne podstawowych funkcji papierów wartościowych

1.2. Klasyfikacja i charakterystyka funkcji weksla

2. Wykorzystanie funkcji weksla w obrocie bankowym

Rozdział V. Stosunek prawny wynikający z dyskonta (redyskonta) weksli

1. Miejsce umowy o dyskonto (redyskonto) weksli pośród umów bankowych typu kredytowego

2. Umowa o dyskonto (redyskonto) weksli i treść ukształtowanego na jej tle zobowiązaniowego stosunku prawnego

3. Dochodzenie roszczeń przez bank dyskontujący

3.1. Wprowadzenie

3.2. Uprawnienia banku w dochodzeniu należności wekslowychy

4. Charakter prawny umowy dyskontowej i redyskontowej

4.1. Wprowadzenie

4.2. Charakter właściwej umowy dyskontowej

4.3. Ramowy charakter ogólnej umowy dyskontowej

4.4. Umowa redyskontowa

Rozdział VI. Dyskontowanie i redyskontowanie weksli w bankowych wzorcach umownych

1. Charakter prawny i znaczenie bankowych wzorców umownych

2. Bankowe regulaminy dyskonta i redyskonta weksli

2.1. Wprowadzenie

2.2. Wymogi stawiane wekslom przyjmowanym do dyskonta i redyskonta w regulaminach bankowych

2.2.1. Wymogi odnoszące się do treści weksla i opłaty skarbowej

2.2.2. Wymogi odnoszące się do podstawy zaciągniętego zobowiązania

2.3. Procedura dyskonta i redyskonta weksli w bankowych wzorcach umownych

Rozdział VII. Znaczenie redyskontowania weksli dla polityki pieniężnej banku centralnego

1. Pojęcie i znaczenie polityki pieniężnej

2. Narodowy Bank Polski jako bank realizujący politykę pieniężną

3. Instrumenty polityki pieniężnej

4. Redyskontowanie weksli

Rozdział VIII. Zakończenie i wnioski

Zakończenie i wnioski

Literatura