Skip to main content

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, vol. 6, no 2

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, vol. 6, no 2 Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

 

*****

Tytuł: Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, vol. 6, no 2

Redakcja: Leonard Górnicki

Temat i słowa kluczowe: prawo publiczne; prawo prywatne; historia prawa; teoria prawa

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISSN 2450-3932

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2017

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta abstraktów w jęz. angielskim: Bartłomiej Madejski

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Magdalena Gad, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94983

*****

Spis treści
 

Historia prawa. Teoria i filozofia prawa

Łukasz Baszak
Regulacje prawne umowy o pracę robotników w latach 1928–1939
Legal regulations of contracts of employment of workers in the years 1928–1939

Andrzej Lichwa
Wybrane zagadnienia dotyczące działalności Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949
Selected issues of the activity the Civic Militia in Lower Silesia between 1945–1949

Michał Peno
John Austin o strachu, sankcji i karze
On John Austin and punishments

Ewa Niemiec
Godność człowieka a prawo do dysponowania własnym życiem – aspekty filozoficzno-prawne
Human dignity and right of disposal of own life – philosophical and legal aspects

Prawo porównawcze. Zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego 

Виктор Заборовский
Правовая природа негативных и позитивных условий морально-этического характера, которые являются предпосылкой для получения статуса адвоката в Украине. Сравнительно-правовой аспект
Prawny wymiar negatywnych i pozytywnych przesłanek moralno-etycznych, warunkujących uzyskanie statusu adwokata na Ukrainie. Aspekt prawno-porównawczy
Legal nature of negative and positive conditions of moral and ethical character, which are a prerequisite for obtaining the status of a lawyer in Ukraine. Comparative legal aspect

Zuzanna Witek
Czynniki wpływające na naruszanie bezstronności sędziowskiej przez sędziów trybunałów międzynarodowych
Factors influencing judicial impartiality of international tribunals’ judges

Zagadnienia prawa administracyjnego

Paweł Majczak
Potrzeba zmiany jednego z paradygmatów prawa administracyjnego
The need to change one of the paradigms of administrative law

Jakub Mrożek
Status prawny komisji rekrutacyjnej z art. 157 ustawy. Prawo oświatowe
Legal nature of recruitment committee as stipulated by art. 157, Law on education

Grzegorz Stankiewicz
Umowa koncesji na roboty budowlane
Concession contract for construction works

Maciej Błażewski
Samowola rozbiórkowa
Demolition lawlessness

Zagadnienia prawa prywatnego 

Maksymilian Mamos
Wybrane problemy związane z modelem podmiotowym instytucji zachowku
Selected issues connected with the subjective model of a legitimate portion

Monika Szczotkowska
Odpowiedzialność osób fizycznych działających w imieniu spółki kapitałowej za jej szkodę spowodowaną doprowadzeniem do naruszenia prawa konkurencji
Liability of persons acting on behalf of a capital company towards the company for infringement of competition law

Marek Zaprzaluk
Przeciwegzekucyjne powództwo opozycyjne z art. 840 k.p.c. – charakter prawny, zadania i cel
Anti-executory opposition proceeding of art. 840 c.c.p. – legal nature, tasks and objective