Skip to main content

Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim

Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskimZasadniczym celem pracy jest zewidencjonowanie oraz ocena ograniczeń form organizacyjnoprawnych świadczenia usług prawniczych z perspektywy prawa polskiego i przy uwzględnieniu prawa Unii Europejskiej. Jak dotychczas problematyka ta nie była przedmiotem szerszych analiz w literaturze, natomiast ma ona podstawowe znaczenie dla funkcjonowania rynku usług prawniczych w Polsce. Wszelkie zawężenia możliwości wyboru form organizacyjnych świadczenia usług prawniczych stanowią ograniczenia traktatowo i konstytucyjnie gwarantowanych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług oraz wolności gospodarczej i wolności wykonywania zawodu. Mimo że generalnie są one dozwolone, to jednak wyłącznie przy zachowaniu gwarancji ochronnych ustanowionych w prawie unijnym oraz w Konstytucji RP. Należało więc zbadać, czy znajdujące się licznie w polskich regulacjach ograniczenia swobody wyboru formy organizacyjnoprawnej świadczenia usług prawniczych spełniają warunki swej dopuszczalności.

*****

Tytuł: Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim

Autor: Bogusław Sołtys

Recenzja: Elwira Marszałkowska-Krześ

Temat i słowa kluczowe: usługi prawnicze ; rodzaje usług prawniczych ; regulowany i nieregulowany rynek usług prawniczych ; krajowy i zagraniczny rynek usług prawniczych ; prawniczy wolny zawód ; zawód regulowany i zawód zaufania publicznego ; prawnicze zawody regulowane świadczące usługi prawnicze ; adwokaci ; radcowie prawni ; prawnicy zagraniczni ; rzecznicy patentowi ; doradcy podatkowi ; notariusze ; samorząd zawodów zaufania publicznego ; zapewnienie należytego wykonywania zawodów regulowanych świadczących usługi prawnicze oraz nadzór publiczny w tym zakresie ; formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych ; wolność gospodarcza ; wolność wykonywania zawodu ; zasada równego traktowania i niedyskryminacji ; swoboda przedsiębiorczości ; swoboda świadczenia usług ; konstytucyjne i unijne gwarancje ochrony wymienionych wartości prawnych ; reglamentacja form organizacyjnoprawnych usług prawniczych ; ocena ograniczeń swobody wyboru form organizacyjnoprawnych świadczenia usług prawniczych z perspektywy prawa unijnego i prawa polskiego ; założenia zmian regulacji polskiego rynku usług prawniczych

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-62-2 (druk), ISBN 978-83-65431-63-9 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2017

Prawa: © Bogusław Sołtys

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Bartłomiej Siedlarz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84638

*****

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Usługi prawnicze.

1. Pojęcie usług prawniczych

2. Rodzaje usług prawniczych

3. Usługi prawnicze a usługi o podobnym charakterze

Rozdział II. Krajowy i zagraniczny rynek usług prawniczych

1. Krajowy rynek usług prawniczych

2. Charakterystyka zagranicznego rynku usług prawniczych

Rozdział III. Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych

1. Pojęcie form organizacyjnoprawnych świadczenia usług prawniczych

2. Podmiotowe rodzaje form organizacyjnoprawnych usług prawniczych

3. Wybór formy organizacyjnoprawnej świadczenia usług prawniczych

Rozdział IV. Reglamentacja organizacyjnoprawnych form świadczenia usług prawniczych i jej ocena na gruncie prawa

1. Pojęcie reglamentacji form świadczenia usług prawniczych

2. Reglamentacja organizacyjnoprawnych form świadczenia usług prawniczych w świetle prawa unijnego

3. Reglamentacja organizacyjnoprawnych form świadczenia usług prawniczych w świetle Konstytucji RP

Zakończenie

Bibliografia