Skip to main content

Gospodarka światowa po kryzysie 2008 r.

Gospodarka światowa po kryzysie 2008 r.Kryzys 2008 roku nie był krótkotrwałym załamaniem, ale przerodził się w długotrwałą depresję doprowadzając do zmian strukturalnych w całej gospodarce światowej. Kryzys finansowy zapoczątkowany w USA przeniósł się do gospodarki realnej powodując spadek produkcji i popytu w wielu krajach, obniżenie eksportu i importu, zmniejszenie międzynarodowych przepływów kapitałowych. Ostatni kryzys dotknął nie tylko sferę finansów i produkcji, ale wygenerował też nowe fale migracji międzynarodowych, w tym fale uchodźców o niespotykanej do tej pory skali. Celem opracowania jest zbadanie konsekwencji kryzysu roku 2008 w zakresie globalnych przepływów gospodarczych. Po kryzysie proces zmian strukturalnych przyspieszył w gospodarce światowej, nastąpiły zmiany miejsca partnerów w międzynarodowym podziale pracy, doszło do przekształceń w specjalizacji, przepływów kapitałowych, realokacji światowej produkcji. Widać wyraźnie coraz większe znaczenie postępu technicznego i branż opartych na wiedzy w międzynarodowych obrotach oraz rosnącą skłonność do migracji ludności. Międzynarodowy system walutowy pod wpływem reformy sektora finansów podlega również znaczącej ewolucji , czego przykładem relacje dolara USA w stosunku do innych walut. Strefa euro, która została dotknięta głębokim kryzysem finansowym pokazuje, że potrzebne są głębokie reformy strukturalne nie tylko w krajach członkowskich, ale i zmiany instytucjonalne w całej UE.

Książka Gospodarka światowa po kryzysie 2008 r. składa się z sześciu rozdziałów. Ponieważ najlepszą weryfikacją teorii jest, jak wiadomo, praktyka, a z drugiej strony nie można zrozumieć praktyki bez znajomości teorii, poszczególne części omawiają międzynarodowe stosunki gospodarcze zarówno od strony realnych przepływów, jak i z pomocą teorii ekonomii. Przykładem tego tradycyjnego ujęcia są poszczególne rozdziały książki. Rozdział pierwszy składa się z dwóch części – w pierwszej przedstawione są współczesne teorie wymiany międzynarodowej, a w drugiej zawarta jest analiza tendencji światowych obrotów handlowych, ich struktury w ujęciu poszczególnych grup towarowych i usług oraz ocena pozycji poszczególnych partnerów handlowych. W rozdziale drugim przedstawiono czynniki zagranicznych inwestycji bezpośrednich, ich korzyści i koszty oraz ewolucję inwestycji bezpośrednich po kryzysie 2008 r. W rozdziale trzecim omówiono szczegółowo czynniki współczesnych migracji oraz ewolucje przepływu ludzi po kryzysie 2008 r. W rozdziale czwartym zawarto analizę zjawiska globalnego przesunięcia działalności gospodarczej, które zostało zintensyfikowane zwłaszcza po kryzysie finansowym w USA i w krajach europejskich. W rozdziale piątym przedstawiono ewolucje światowego systemu walutowego, biorąc pod uwagę pozycję czołowego pieniądza światowego, tj. dolara USA. Ponieważ strefa euro była przykładem głębokiego kryzysu regionalnego po 2008 r., w rozdziale szóstym szczegółowo rozważono źródła tego kryzysu oraz metody jego przezwyciężenia. Pod uwagę wzięto cztery kraje członkowskie strefy euro, najbardziej doświadczone przez kryzys, mianowicie: Grecję, Irlandię, Portugalię i Hiszpanię.

Książka jest owocem badań nad gospodarką światową przeprowadzonych przez pracowników Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

*****

Tytuł: Gospodarka światowa po kryzysie 2008 r.

Redakcja: Jarosław Kundera

Recenzja: dr hab. Zbigniew Jurczyk

Temat i słowa kluczowe: światowy kryzys gospodarczy 2008 r., współczesne teorie handlu zagranicznego, eksport towarów zaawansowanych technologicznie, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, międzynarodowe migracje ludności, realokacja światowej produkcji, pozycja dolara USA, kryzys w strefie euro

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-66066-06-9 (druk), ISBN 978-83-66066-07-6 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2018

Prawa: ©Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Anna Noga-Grochola

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95558

*****

Spis treści

 

Wprowadzenie

Rozdział 1. Współczesne teorie wymiany międzynarodowej. Światowy handel po kryzysie 2008 r. (Jarosław Kundera)

Wprowadzenie

1.1. Teorie neoczynnikowe

1.2. Neotechnologiczne teorie wymiany międzynarodowej

1.3. Teoria korzyści skali (economies of scale)

1.4. Teoria zakresu produkcji (economies of scope)

1.5. Teoria przedsiębiorstwa międzynarodowego

1.6. Teoria łańcucha dostaw

1.7. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek

1.8. Teorie popytowe handlu międzynarodowego

1.9. Syntetyczne teorie międzynarodowego podziału pracy

1.10. Praktyka handlu światowego po 2008 r.

Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 2. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych po kryzysie gospodarczym w 2008 r. (Katarzyna Witczyńska)

Wprowadzenie

2.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii

2.2. Rodzaje inwestycji zagranicznych

2.3. Światowy kryzys gospodarczy z lat 2008–2009 a bezpośrednie inwestycje zagraniczne

2.4. Fuzje i przejęcia (M&A)

2.5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podziale na rejony

2.6. Najwięksi odbiorcy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie

2.7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej

2.8. Kluczowe czynniki wpływające na przyszłe przepływy BIZ

Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 3. Migracje międzynarodowe ludności po kryzysie 2008 r. (Małgorzata Wachowska)

Wprowadzenie

3.1. Trudności z pomiarem migracji

3.2. Międzynarodowa migracja ludności w świetle koncepcji teoretycznych

3.3. Rzeczywisty obraz migracji międzynarodowych po kryzysie 2008 r.

3.4. Uwagi końcowe

Bibliografia

Rozdział 4. Globalne przesunięcie działalności gospodarczej po kryzysie 2008 r. (Jarosław Kundera)

Wprowadzenie

4.1. Międzynarodowe przesunięcie produkcji i dochodów po 2008 r.

4.2. Globalne strategie przedsiębiorstw po kryzysie 2008 r.

4.3. Bariery globalnego przesunięcia po 2008 r.

Podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 5. Czy możliwa jest detronizacja amerykańskiej waluty? Dolar po kryzysie z 2008 r. (Alicja Sielska)

Wprowadzenie

5.1. Przegląd historii monetarnej Stanów Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 100 lat

5.2. Kryzys finansowy z 2008 r. – przyczyny

5.3. Dolar jako waluta międzynarodowa po kryzysie z 2008 r.

5.4. Przyszłość amerykańskiej waluty – podsumowanie

Bibliografia

Rozdział 6. Kryzys w strefie euro (Jarosław Kundera)

Wprowadzenie

6.1. Przyczyny kryzysu w strefie euro

6.2. Kryzys gospodarczy w krajach członkowskich strefy euro

6.3. Perspektywy strefy euro

Zakończenie

Bibliografia

Zakończenie