Skip to main content

Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitałowym

Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitałowymMonografia przedstawia analizę karnoprawnej ochrony informacji na rynku kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem informacji poufnych i tajemnicy zawodowej. Analiza informacji o charakterze uprzywilejowanym w teorii prawnej regulacji informacji stanowi szczególny typ egzemplifikacji, skupiający w sobie wiele problemów związanych z regulacją ochrony informacji. W związku z powyższym tło podjętych rozważań stanowi, obok ogólnej charakterystyki rynku kapitałowego i prezentacji zagadnień związanych z prawem do informacji, analiza ochrony informacji przewidzianej w kodeksie karnym oraz ochrony wybranych typów informacji w prawie pozakodeksowym. Praca przedstawia ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy zawodowej oraz ujawnienie lub wykorzystanie informacji poufnych jako jedne z najpoważniejszych przestępstw giełdowych, godzących w podstawową zasadę funkcjonowania rynku kapitałowego, jaką jest równy dostęp do prawdziwej i rzetelnej informacji oraz w negatywny sposób wpływających na poziom zaufania do rynku kapitałowego. Wskazuje zatem nie tylko na względy prawne, ale też ekonomiczne i społeczne. Obok obowiązujących regulacji prawnych praca przedstawia również skalę analizowanego zjawiska w praktyce oraz sposoby przeciwdziałania ujawnianiu lub wykorzystywaniu informacji uprzywilejowanych na rynku kapitałowym.

Tytuł: Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitałowym

Autor: Anna Płońska

Recenzja: Prof. dr hab. Marek Bojarski

Temat i słowa kluczowe: informacja poufna, tajemnica zawodowa, ochrona informacji, prawo karne, rynek kapitałowy, przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy zawodowej, przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnej, insider trading

Wydawca: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-13-0

Miejsce wydania: Wrocław

Prawa: © Copyright by Anna Płońska

Data wydania: 2012

Korekta: Aleksandra Dorywała

Projekt i wykonanie okładki: Anna Kloza-Rozwadowska

Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

*****

Spis treści

 

Wykaz skrótów

I. Podstawowe akty prawne
II. Inne akty prawne
III. Dyrektywy
IV. Rozporządzenia
V. Urzędy, instytucje i organizacje
VI. Czasopisma i zbiory orzeczeń
VII. Inne skróty

Wstęp

Rozdział I.
Rynek kapitałowy w Polsce

1. Uwagi wprowadzające
2. Historia i rozwój rynku giełdowego
3. Pojęcia podstawowe

3.1. Definicja i funkcje Giełdy Papierów Wartościowych oraz rynku giełdowego
3.2. Obrót publiczny a oferta publiczna
3.3. Instrument finansowy a papier wartościowy
3.4. Spółka publiczna

4. Organizacja obrotu giełdowego

4.1. Uczestnicy obrotu giełdowego
4.2. Zasady dopuszczenia do obrotu giełdowego
4.3. Zasady obrotu giełdowego
4.4. Rodzaje transakcji

5. Rola Komisji Nadzoru Finansowego

Rozdział II.
Wprowadzenie do zagadnienia prawnej ochrony informacji

1. Pojęcie informacji
2. Prawo do informacji

Rozdział III.
Ochrona informacji w Kodeksie karnym

1. Uwagi wprowadzające
2. Rys historyczny karnoprawnej ochrony tajemnicy
3. Ochrona informacji uprzywilejowanych

3.1. Przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych
3.2. Przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy zawodowej

4. Ochrona pozostałych informacji

4.1. Ochrona przed nieuprawnionym uzyskaniem informacji
4.2. Ochrona informacji przed zniszczeniem
4.3. Ochrona nośników informacji

Rozdział IV.
Ochrona informacji w pozakodeksowym prawie karnym

1. Uwagi wprowadzające
2. Karnoprawna ochrona wybranych typów informacji
3. Karnoprawna ochrona wybranych tajemnic

Rozdział V.
Karnoprawna ochrona informacji poufnych na rynku kapitałowym

1. Uwagi wprowadzające
2. Rys historyczny karnoprawnej ochrony informacji poufnych
3. Definicja i charakter prawny informacji poufnych
4. Osoby zobowiązane do zachowania informacji poufnej
5. Dozwolone działania w sferze informacji poufnych
6. Przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych
7. Przestępstwo udzielania rekomendacji lub nakłaniania do operacji na instrumentach finansowych

Rozdział VI.
Karnoprawna ochrona tajemnicy zawodowej na rynku kapitałowym

1. Uwagi wprowadzające
2. Rys historyczny karnoprawnej ochrony tajemnicy zawodowej
3. Definicja i charakter prawny tajemnicy zawodowej
4. Osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej
5. Dozwolone działania w sferze tajemnicy zawodowej
6. Przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy zawodowej

Rozdział VII.
Przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych i tajemnicy zawodowej na rynku kapitałowym w praktyce

Rozdział VIII.
Przeciwdziałanie przestępstwom ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych i tajemnicy zawodowej

1. Uwagi wprowadzające
2. Obowiązki w zakresie ochrony informacji poufnych

2.1. Obowiązki publikacyjne emitentów
2.2. Listy insiderów
2.3. Notyfikacja podejrzanych transakcji
2.4. Okresy zamknięte

3. Regulacje wewnętrzne i działania organizacyjne podmiotów rynku giełdowego
4. Rola i znacznie sankcji administracyjnych


Zakończenie

Protection of information in the capital market as exercised by criminal law (Abstract)

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Wykaz innych źródeł
Strony internetowe

Wykaz tabel

Wykaz wykresów