Skip to main content

Księga dla naszych kolegów

Księga dla naszych kolegów Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Prace prawnicze poświęcone pamięci
doktora Andrzeja Ciska
doktora Zygmunta Masternaka
doktora Marka Zagrosika

 

Księga poświęcona jest ludziom, których wśród nas coraz mniej. Nie tylko mądrym badaczom, ale i ofiarnym społecznikom. Zawarliśmy w tej księdze artykuły głównie z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

*****

Redakcja: Jacek Mazurkiewicz

Recenzja: dr hab. prof. nadzw. UWr Elwira Marszałkowska-Krześ

Temat i słowa kluczowe:  księga pamiątkowa ; Cisek, Andrzej (1952-2010) ; Masternak, Zygmunt (1948-2009) ; Zagrosik, Marek (1957-2012)

Wydawca: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

ISBN: 978-83-61370-53-6

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2013

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: mgr Michał Matusiewicz

Projekt i wykonanie okładki: Thomas Peter Bernfeld

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41331

*****

Spis treści
 

Jacek Mazurkiewicz
O Andrzeju Cisku

Zdzisław Kubot
Wspomnienie o doktorze Zygmuncie Masternaku

Monika Lewandowicz-Machnikowska
Wspomnienie o Marku Zagrosiku

Tomasz Bakalarz
Sankcje odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich

Justyna Balcarczyk
Prawo do wizerunku uczestników postępowania sądowego – uwagi porównawcze, zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy oraz stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Nina Baranowska, Tomasz Chłopecki
Kilka słów o kształtowaniu się praw człowieka w okresie XVIII-XX w.

Jacek Borowicz
Zygmunt Masternak

Aleksandra Budniak
Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny

Jarosław Ciesielski, Sabina Wencel
Spółka partnerska – uwagi prawno-porównawcze na tle regulacji amerykańskiej spółki LLP

Rafał Dubowski
Kodeks w głowie czy głowa w kodeksie?

Józef Frąckowiak
O potrzebie różnego spojrzenia na znaczenie określenia zmarły w polskim kodeksie cywilnym

Edward Gniewek
Reżim prawny podziału nieruchomości rolnych i leśnych – garść refleksji ogólnych

Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Monika Lewandowicz-Machnikowska
Urlop wychowawczy i związane z nim uprawnienia socjalne

Katarzyna Górska
Uwagi wokół sporu o zobowiązanie z tytułu opłaty rocznej w przypadku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego

Agnieszka Guzewicz
W kierunku utworzenia Unijnego Rejestru Spółek

Andrzej Jabłoński
Ubezpieczenie społeczne sportowców

Marcin Jagodziński
Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia

Julian Jezioro
Wybrane zagadnienia dotyczące relacji między prywatnoprawnym i publicznoprawnym uregulowaniem prawa autorskiego

Daniel Karkut
Cywilistyka w sieci, czyli o zamieszaniu wokół pewnego wisiorka

Elżbieta Klat-Górska
Zakres przedmiotowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zdzisław Kubot
Samozatrudnienie nauczycieli akademickich uczelni medycznej w szpitalu klinicznym

Tadeusz Kuczyński
Prawo koalicji związkowej osób zatrudnionych w służbie publicznej

Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Pojęcie produktu niebezpiecznego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ten produkt

Ewa Latacz
Podstawowe zasady naboru do służby cywilnej

Marek Leśniak
O oświadczeniu woli właściciela nieruchomości dotyczącym ustanowienia hipoteki konsorcjalnejj

Kamila Lichoń
Nieuregulowana w Kodeksie spółek handlowych spółka cywilna a spółki prawa handlowego – ze szczególnym uwzględnieniem spółki jawnej

Piotr Machnikowski
Naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej Unii Europejskiej

Magdalena Mazur
Zawieszenie postępowania cywilnego z powodu ujawnienia się czynu, którego ustalenie w drodze karnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej

Eliza Mazurczak-Jasińska, Karolina Stopka
O charakterze i funkcjach zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka

Jacek Mazurkiewicz
La donna è mobile czyli o prawnych aspektach następstw cykliczności płciowej kobiet

Kinga Misztal
Indywidualny program integracji jako forma realizacji „pomocy dla cudzoziemca” – wybrane zagadnienia

Piotr Mysiak
Prawa osobiste i roszczenia ujawniane w księdze wieczystej

Mateusz Pietraszewski
Immisje sąsiedzkie a ochrona dóbr osobistych

Aleksandra Rogowska
Szkoda w polskim orzecznictwie dotyczącym „złego urodzenia”

Anna Stangret-Smoczyńska
Roszczenie o zwrot wkładu oszczędnościowego a normatywne typy umowy rachunku bankowego

Radosław Strugała
Naprawienie szkody niemajątkowej w reżimie kontraktowym – perspektywa kodyfikacyjna

Jerzy Strzebinczyk
Dokonanie i unicestwienie dokonanego uznania ojcostwa

Herbert Szurgacz
Czy pracownikowi przysługuje roszczenie o nagrodę (art. 105 k.p.)?

Monika Tenenbaum-Kulig
Znaczenie celu umowy przy ocenie przyczyny niewykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej zabezpieczonej zadatkiem

Adam Tkaczyński
Notarialne poświadczenie podpisu – wybrane problemy

Artur Tomanek
Status prawny likwidatora w zakresie stosunku zatrudnienia

Krzysztof Zagrobelny
Osobisty charakter świadczenia wykonawcy według art. 647 k.c.

Piotr Zaporowski
Zagadnienie rejestracji skrótu firmy

Katarzyna Maria Zoń
Dopuszczalność transplantacji ex vivo od dawcy małoletniego w prawie polskim

Wykaz autorów