Skip to main content

Nadzór nad rynkiem finansowym

Nadzór nad rynkiem finansowymSystem finansowy państwa jest jednym z najważniejszych elementów współcześnie funkcjonujących systemów gospodarczych a jego najważniejszym elementem jest rynek finansowy. O jego znaczeniu decydują m. in. realizowane przez niego zadania, w tym w szczególności - rola w łączeniu na zasadach rynkowych podmiotów posiadających wolne środki finansowe z podmiotami reprezentującymi popyt na nie. Zależności, jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi elementami, uznać należy za fundamentalne dla zrozumienia istoty rynku finansowego, mechanizm w jego funkcjonowania, a przede wszystkim regulacji. Założenie to ma szczególne znaczenie współcześnie, w dobie kryzysu finansowego.

Niniejsze opracowanie stanowi głos w dyskusji nad potrzebą i kierunkami zmian w zakresie sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym i kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa rynku finansowego. Publikacja ta, w większości, stanowi zbiór referatów, w wersji znacznie rozszerzonej, wygłoszonych podczas konferencji poświęconej tej problematyce, zorganizowanej w dniach 27-28 października 2011 r. przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS, działające przy Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdują się tu również nadesłane na konferencję referaty, które z uwagi na ograniczone ramy czasowe nie były podczas niej wygłoszone.

*****

Tytuł: Nadzór nad rynkiem finansowym

Redakcja: Eugenia Fojcik–Mastalska, Edyta Rutkowska–Tomaszewska

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Ryszard Mastalski

Wydawca: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-88-8

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2011

Prawa: © Copyright by Eugenia Fojcik–Mastalska & Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Korekta: Jan Michowski

Skład i opracowanie techniczne: Agnieszka Kalota, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36759

*****

Spis treści
 

Krzysztof Bekieszczuk
Nadzór KNF nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi

Rafał Bucholski
Nadzór na działalnością banków hipotecznych. Stan obecny i propozycje zmian

Magdalena Fedorowicz
Współpraca między Europejskimi Urzędami Nadzoru Finansowego a Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w UE

Anna Klein-Kaska
Nadzór nad instytucjami parabankowymi w Polsce – tendencje ogólne

Ilona Maj, Agnieszka Maślanka
Niezależność Komisji Nadzoru Finansowego

Tomasz Nieborak
Działania edukacyjne i informacyjne Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie funkcjonowania rynku finansowego jako element kształtowania jego stabilności

Magdalena Niedolaz
Nadzór nad rynkiem usług płatniczych w kontekście zmian regulacyjnych

Przemysław Pest
Obowiązek badania wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klienta według MiFID a możliwe działania nadzorcze

Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów – zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań

Roman Szumlakowski
Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji publicznej nadzorujący sektor bankowy w Polsce

Paweł Wajda
Nadzór wstępny nad spółką prowadzącą rynek giełdowy w Polsce

Anna Zalcewicz
Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem usług płatniczych – nowe uregulowania prawne w zakresie kompetencji i zadań nadzorczych

Patrycja Zawadzka
Firmy inwestycyjne w kontekście pięcioletniej działalności Komisji Nadzoru Finansowego

Notki o autorach