Skip to main content

Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym

Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznymWykluczenie społeczne jako zjawisko uniwersalne i relatywne dotyczy wszelkich typów społeczeństw i kultur, występuje w takich obszarach życia społecznego, jak: rynek pracy, edukacja, zdrowie, opieka społeczna, bezdomność, udział w życiu społeczności lokalnych. Oznacza to ograniczenie dostępu do dóbr i usług, instytucji i praw. Dynamiczny zasięg zjawiska wykluczenia społecznego uzmysławia dzisiaj niezbędność poszukiwania tak w płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej odpowiednich instrumentów prawnych, które umożliwią ustanowienie wspólnych standardów prawnych w kontekście zwalczania wykluczenia z działaniami zmierzającymi do zapewnienia poszanowania godności osoby ludzkiej. Poprzez wyraźne związki dostrzegane pomiędzy ochroną godności każdego człowieka a ochroną przed wykluczeniem społecznym, prawo to może być traktowane jako instrument, a ściślej skonkretyzowany środek ochrony godności.

Całość materiału została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział poświęcony jest głównie zagadnieniom ogólnoteoretycznym, drugi ‒ źródłom ochrony prawnej przed zjawiskiem wykluczenia społecznego, trzeci ‒ podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie występowaniu zjawiska wykluczenia społecznego na gruncie prawa krajowego, czwarty ‒ problemom międzynarodowej ochrony prawnej przed wykluczeniem.

*****

Tytuł: Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym

Autor: Jolanta Behr, Jolanta Blicharz

Recenzja: dr hab. prof. US Aleksandra Monarcha-Matlak

Temat i słowa kluczowe: wykluczenie społeczne; godność człowieka; godność ludzka; prawo do równego traktowania; ochrona prawna

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-66066-12-0 (druk), ISBN 978-83-66066-13-7 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2018

Prawa: ©Jolanta Behr, Jolanta Blicharz

Korekta: Magdalena Wojcieszak

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95775

*****

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki wykluczenia społecznego (Jolanta Blicharz)

1. Uwagi ogólne

2. Wykluczenie społeczne: przyczyny, kategorie

3. Relacje między ubóstwem i wykluczeniem społecznym

4. Implikacje globalizacji na zjawisko wykluczenia społecznego

5. Działania inkluzywne w zwalczaniu wykluczenia społecznego

Rozdział 2. W poszukiwaniu źródeł ochrony prawnej przed zjawiskiem wykluczenia społecznego w polskim prawie (Jolanta Blicharz)

1. Godność a wykluczenie społeczne

2. Zasada równości i sprawiedliwości społecznej a wykluczenie społeczne

3. Zasada dobra wspólnego a wykluczenie społeczne

4. Autonomia jednostki a wykluczenie społeczne

5. Prawa człowieka a wykluczenie społeczne

Rozdział 3. Zakres ochrony prawnej przed wykluczeniem społecznym w prawie krajowym (Jolanta Behr)

1. Ochrona przed wykluczeniem społecznym – uwagi ogólne

2. Prawo a wykluczenie społeczne

3. Zakres ochrony prawnej przed wykluczeniem społecznym

3.1. Ustalenia podstawowe

3.2. Rodzaje działań prawnych mających na celu ochronę przed wykluczeniem społecznym

3.3. Obszary podejmowania działań prawnych mających na celu ochronę przed wykluczeniem społecznym

Rozdział 4. Przykłady ochrony prawnej przed wykluczeniem społecznym w prawie międzynarodowym (Jolanta Behr)

1. Wprowadzenie

2. Podstawy prawne ochrony przed wykluczeniem społecznym w prawie międzynarodowym

3. Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym w prawie międzynarodowym

3.1. Przykłady ochrony w ujęciu podmiotowym

3.2. Przykłady ochrony w ujęciu przedmiotowym

Uwagi końcowe

Bibliografia