Skip to main content

Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RP

Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RPKonstytucja RP z 1997 r. jest pierwszą polską ustawą zasadniczą normującą rangę prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa krajowego. U podstaw konstytucyjnej regulacji określającej miejsce prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym leży zasada zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym. W rozdziale I Konstytucji ustrojodawca zadeklarował, że: „Rzeczypospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego” (art. 9). Poszanowanie prawa międzynarodowego oznacza, że Polska jest państwem prawa dotrzymującym swoich zobowiązań zawartych w wiążących normach międzynarodowych. Zasada przychylności polskiego systemu prawnego wobec prawa międzynarodowego oznacza również, że procesowi tworzenia prawa i jego stosowania winno towarzyszyć przestrzeganie wiążących norm prawnomiędzynarodowych. Na płaszczyźnie międzynarodowej bowiem każde państwo zobowiązane jest do przestrzegania norm prawa międzynarodowego powszechnego oraz umów międzynarodowych, których jest stroną. Zgodnie z zasadą pacta sunt servanda, państwo nie może powoływać się wobec innych państw na swój porządek prawny (w tym również na postanowienia konstytucji) celem uchylenia się od zobowiązań, jakie nakłada na nie prawo międzynarodowe.

*****

Tytuł: Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RP

Autor: Małgorzata Masternak-Kubiak

Recenzja: Włodzimierz Gromski

Temat i słowa kluczowe: odesłanie; przepis odsyłający; prawo międzynarodowe; umowa międzynarodowa; ratyfikacja umów międzynarodowych; klauzula odsyłająca; konstytucja; konkordat; przekazanie kompetencji na rzecz Unii Europejskiej; cudzoziemcy; wolności związkowe

Wydawca: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowao

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-30-7

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2013

Prawa: © Małgorzata Masternak-Kubiak

Korekta: Joanna Kokocińska

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41352

*****

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Przepisy odsyłające i normy konstytucyjne w systemie prawa

1. Pojęcie, istota i typy przepisów odsyłających

2. Przepisy odsyłające systemowo i pozasystemowo

3. Charakter norm konstytucyjnych

Rozdział II. Ranga prawa międzynarodowego w Konstytucji RP

1. Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego

2. Miejsce prawa międzynarodowego w konstytucyjnym systemie źródeł prawa

3. Stosowanie prawa międzynarodowego

Rozdział III. Odesłania do umów miedzynarodowych w sprawach ustroju państwa

1. Umowa międzynarodowa jako podstawa przekazania kompetencji organów władzy państwowej na rzecz organu międzynarodowego lub organizacji międzynarodowej

2. Konkordat jako podstawa stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim

3. Umowa międzynarodowa jako podstawa podjęcia uchwały o stanie wojennym, stanie wojny oraz jako podstawa użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział IV. Odesłania do prawa międzynarodowego w obszarze konstytucyjnych wolności i praw jednostki

1. Polski język urzędowy a prawa mniejszości wynikające z umów międzynarodowych

2. Odesłanie do prawa międzynarodowego w kwestii odpowiedzialności karnej

3. Dopuszczalność ekstradycji obywatela polskiego na podstawie umowy międzynarodowej

4. Odesłanie do umów międzynarodowych w procedurze nadawania cudzoziemcom statusu uchodźcy

5. Znaczenie umów międzynarodowych w ochronie konstytucyjnych wolności związkowych

Zakończenie

Bibliografia