Skip to main content

Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych

Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnychPodstawowym celem niniejszej rozprawy jest zbadanie prawnego zagadnienia odpowiedzialności administracji publicznej w ujęciu heurystycznym. O ile w doktrynie prawniczej problematyka odpowiedzialności administracji jako elementu treści normy prawnej jest przedmiotem licznych i wyczerpujących studiów, to odpowiedzialność w znaczeniu heurystycznym jako „pojęcie-narzędzie poznania”, usytuowane poza tekstem prawnym, które opisuje i ocenia regulacje prawa publicznego, nie doczekało się stosownego opracowania monograficznego. Chodzi zatem o podejście holistyczne i prospektywne, nakierowane na poszukiwanie ponadczasowych prawideł odpowiedzialności administracji za realizację dobra wspólnego w obliczu konieczności kooperacji i koordynacji między szerokim układem podmiotów. Układ ten obrazuje struktura odpowiedzialności zasadzająca się na prawnych relacjach: podmiot – przedmiot – mocodawca – trybunał – kryteria – adresat odpowiedzialności. Należy podkreślić, że tak rozumiane podejście holistyczne stanowi jedynie uzupełnienie zagadnienia odpowiedzialności indywidualnej w administracji zapisanej w normach prawa powszechnie obowiązującego.

*****

Tytuł: Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych

Autor: Renata Kusiak-Winter

Recenzja: dr hab. Joanna Lemańska, Uniwersytet Jagielloński

Temat i słowa kluczowe: administracja publiczna; odpowiedzialność administracji; struktura odpowiedzialności; sterowanie ustawowe; demokratyzacja; europeizacja; konstytucjonalizacja; zadanie publiczne; dobro wspólne

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-66066-38-0 (druk), ISBN 978-83-66066-39-7 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2019

Prawa: ©Renata Kusiak-Winter

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka eBooki.com.pl

Dostęp online: http://bibliotekacyfrowa.pl/publication/101621

*****

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział I. Zagadnienia systematyzujące

1. Prawne i pozaprawne ujęcie odpowiedzialności

2. Struktura odpowiedzialności administracji publicznej

3. Odpowiedzialność administracji jako przedmiot badań

Rozdział II. Jurydyzacja

1. Wprowadzenie

2. Rządy administracji vs. rządy prawa

3. Zwiastuny jurydyzacji

4. Parlamentaryzm

5. Perspektywa jednostki

6. Władztwo administracyjne

7. Prawo do sądu

Rozdział III. Demokratyzacja

1. Związki polityki i prawa

2. Odpowiedzialność administracji przed polityką z perspektywy sterowania ustawowego

3. Odpowiedzialność administracji przed polityką w prawie administracyjnym

4. Wzmocnienie procesów demokratyzacji

Rozdział IV. Europeizacja

1. Odpowiedzialność administracji z perspektywy stanowienia prawa

2. Odpowiedzialność administracji z perspektywy stosowania prawa

3. Odpowiedzialność w świetle zasady demokracji

4. Odpowiedzialność w świetle władztwa administracyjnego

Rozdział V. Konstytucjonalizacja

1. Konstytucjonalizacja a jurydyzacja

2. Administracja pod rządami konstytucji niepisanej

3. Dystans administracji od konstytucji

4. Konstytucjonalizacja jako antidotum na administrację reżimu totalitarnego

5. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

6. Konstytucjonalizacja a demokratyzacja

7. Konstytucjonalizacja a europeizacja

Rozdział VI. Etatyzacja vs. deetatyzacja

1. Wprowadzenie

2. Jedność państwa i administracji

3. Władztwo zadaniowe państwa i władztwo administracyjne

4. Odpowiedzialność administracji w ujęciu konkurencyjnych wizji państwa

5. Państwo aktywne

6. Państwo minimalne

7. Państwo sieciowe

8. Konkurencyjne wizje państwa z perspektywy konstytucjonalizacji

Zakończenie

Wykaz literatury

Wykaz aktów prawnych i orzeczeń