Skip to main content

Podatkowy slalom przedsiębiorcy

Podatkowy slalom przedsiębiorcyOpodatkowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a więc przedsiębiorców, najwyraźniej ujawnia wszelkie problemy, dylematy i wątpliwości tworzenia i – przede wszystkim – stosowania prawa podatkowego. Z tego względu temat ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w grudniu 2010 r. przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz działające przy tej Katedrze Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS (identyczny jak tytuł niniejszego dzieła) okazał się wystarczająco atrakcyjny dla kilkudziesięciu jej uczestników, z których kilkunastu ostatecznie przedłożyło swoje opracowania do publikacji. One właśnie składają się na ten tom.

Prezentowana w nim problematyka jest tak różnorodna, jak zróżnicowane są elementy systemu opodatkowania przedsiębiorców. Jednak niezależnie od rodzaju i rangi podjętego zagadnienia szczególnie wyeksponowane zostały powstające na tle obecnego stanu prawnego trudności, z jakimi podatnicy ci muszą się praktycznie nieustannie mierzyć. Zrealizowano w ten sposób tytułowe hasło konferencji.

Konferencja i publikacja są kolejnymi tego rodzaju przedsięwzięciami wymienionych wyżej organizatorów. Następne tomy z tej serii związane będą z konferencjami z lat 2012 i 2014.

*****

Tytuł: Podatkowy slalom przedsiębiorcy

Redakcja: Paweł Borszowski, Andrzej Huchla

Recenzja: dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM w Poznaniu

Wydawca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-58-1

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Daniel Kaźmierczyk

Skład i opracowanie techniczne: Agnieszka Kalota, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/44254

*****

Spis treści
 

Mateusz Andruszko
Wybrane zasady prawa podatkowego wobec przedsiębiorcy

Dobrosława Antonów
Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Paweł Borszkowski
Elastyczność a definicja działalności gospodarczej w Ordynacji podatkowej

Andrzej Gąsiorek
Nierzetelność księgi podatkowej prowadzonej przez przedsiębiorcę jako przesłanka jej zakwestionowania w postępowaniu podatkowym

Andrzej Huchla
Kształtowanie się kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy w podatku dochodowym od osób prawnych

Agnieszka Kowalska, Magdalena Kowalska
Wybór formy rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych jako szczególne uprawnienie podatnika-przedsiębiorcy

Ilona Maj, Agnieszka Maślanka
Bank jako szczególny podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Agata Małecka
Pojęcia nieostre w ramach odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania podatkowe podatnika ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy

Marcin Maniak
Podatek katastralny a koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Mateusz Matyszczuk
Sytuacja prawna przedsiębiorcy obowiązanego do ponoszenia danin niepodatkowych na przykładzie wybranych opłat

Sabina Moczko-Wdowczyk
Opodatkowanie usług kształcenia zawodowego lub dokształcania

Paweł Selera
Holding jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

Ewelina Skwierczyńska
Przesłanki uznania świadczenia nieodpłatnego za świadczenie odpłatne na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

Sebastian Twardoch
Wybrane problemy wierzytelności nieściągalnych w podatku dochodowym od osób prawnych