Skip to main content

Podatnik versus organ podatkowy

Podatnik versus organ podatkowyRreferaty przygotowane na Studencką Konferencję Naukową „Podatnik versus organ podatkowy”, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 8 i 9 grudnia 2011 r. Konferencja, o tematyce podatkowej, zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS, działające przy Katedrze Prawa Finansowego.

Relacje między podatnikami a organami podatkowym zawsze skłaniały do refleksji, będąc przedmiotem permanentnego zainteresowania teorii i praktyki podatkowej. Odnosi się do nich materia zarówno ogólnego, jak i szczegółowego prawa podatkowego. Z tego, chyba najobszerniejszego z możliwych, zakresu autorzy dokonali wyboru zagadnień i przedstawili je w postaci wygłoszonych referatów.

*****

Tytuł: Podatnik versus organ podatkowy

Redakcja: Paweł Borszowski, Andrzej Huchla, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Temat i słowa kluczowe: prawo podatkowe; prawo finansowe; konferencje

Wydawca: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-92-5

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2011

Prawa: © Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS

Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36373

*****

Spis treści

 

Wstęp

Dobrosława Antonów
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe

Paweł Borszowski
Zasada prawdy obiektywnej – narzędzie organu podatkowego czy podatnika?

Bogumił Brzeziński
Relacje między administracją podatkową a podatnikami – od konfrontacji do współpracy

Anna Chmiel
Reklama „na kółkach” a podatek od nieruchomości

Andrzej Huchla
Wykładnia przepisów prawa podatkowego jako narzędzie konkretyzacji zobowiązań podatkowych

Magdalena Jastrowicz
Ciężar dowodu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Piotr Klebieko
Opodatkowanie akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, czyli jak prawo podatkowe ma się do rzeczywistości

Jarosław Klofta
Interpretacja podatkowa jako broń podatnika - kontrowersje, pułapki i szanse

Katarzyna Kopyściańska
Spór o opodatkowanie zamkniętych składowisk odpadów komunalnych podatkiem od nieruchomości

Agnieszka Kowalska, Magdalena Kowalska
Organ podatkowy – przeciwnik w sporze czy podmiot chroniący interes podatnika?

Elwira Lewandowska
Instytucja indywidualnych interpretacji prawa podatkowego jako jedno z podstawowych narzędzi zarządzania ryzykiem podatkowym

Ilona Maj
Polityka organów podatkowych w zakresie obejścia prawa podatkowego

Monika Mucha
Zasada zaufania w praktyce organów podatkowych – postulat czy rzeczywistość?

Krzysztof J. Musiał
Skutki wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu w świetle uchwały NSA z dnia 24 października 2011 r., I FPS 1/11

Anna Napiórkowska
Czy ktoś chroni podatnika?

Karolina Rutkowska
Problemy implementacji prawa europejskiego do prawa krajowego w postępowaniu przed organami podatkowymi

Wojciech Safian
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego jako zabezpieczenie interesu prawnego podatnika

Ewelina Skwierczyńska
Darowizna i pożyczka – spór o opodatkowanie w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych – studium przypadku

Waldemar Szewc, Maciej Broniecki
Jeszcze raz o zasadzie in dubio pro tributario

Roman Szumlakowski
Zasady prawne postępowania podatkowego organu administracji podatkowej w relacjach z podatnikiem

Krystian Szymaniak
Instytucja datio in solutum w kontekście wynagrodzenia wspólnika z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. jako przedmiot sporów pomiędzy podatnikiem-przedsiębiorcą a organem podatkowym