Skip to main content

Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej

Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii EuropejskiejSądy konstytucyjne państw europejskich wraz z Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka tworzą europejską wspólnotę sądów konstytucyjnych. Celem przedmiotowej monografii było dokonanie analizy wybranych aspektów funkcjonowania tejże wspólnoty w ujęciu horyzontalnym. W kolejnych rozdziałach monografii przeprowadzono analizę prawnoporównawczą konstytucyjnych podstaw członkostwa państwa w UE, wykładni tych podstaw przez polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny, określono rolę odpowiednio polskiego i niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kształtowania zasad ustrojowych istotnych z punktu widzenia członkostwa państwa w UE, a także prześledzono migrację idei konstytucyjnych pomiędzy oboma Trybunałami. Na podstawie wspomnianej powyżej analizy sformułowana została propozycja de lege ferenda wprowadzenia nowego rozdziału do Konstytucji RP, zawierającego przepisy stanowiące podstawę dla członkostwa Polski w UE, w tym kompleksową klauzulę limitacyjną.

*****

Tytuł: Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej

Autor: Magdalena Bainczyk

Recenzja: Jan Barcz, Witold M. Góralski

Temat i słowa kluczowe: Trybunał Konstytucyjny ; Unie Europejska ; tożsamość konstytucyjna ; europejskie prawo konstytucyjne

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: 978-83-65431-58-5 (druk), ISBN 978-83-65431-59-2 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2017

Prawa: © Magdalena Bainczyk

Korekta: Anna Noga-Grochola

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Bartłomiej Siedlarz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84085

*****

Spis treści

 

Podziękowania

Spis skrótów

Wprowadzenie

1. Europejska wspólnota konstytucyjna

2. Założenia, problemy badawcze i metodologia badawcza

3. Uwagi terminologiczne i bibliograficzne

I. Konstytucyjnoprawne podstawy członkostwa RFN i Polski we WE i UE

1. Konstytucyjnoprawne podstawy członkostwa RFN we WE i UE

2. Konstytucyjnoprawne podstawy członkostwa Polski we WE i UE

3. Wnioski

II. Orzecznictwo FTK i TK w sprawach związanych z integracją europejską

1. Federalny Trybunał Konstytucyjny

2. Trybunał Konstytucyjny

3. Europejska wspólnota trybunałów konstytucyjnych in progress?

4. Wnioski

III. Zasada tożsamości konstytucyjnej sensu largo w orzecznictwie FTK i TK

1. Relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem wspólnotowym i unijnym w orzecznictwie FTK i TK

2. Zasada poszanowania tożsamości konstytucyjnej sensu stricto

3. Zasada suwerenności

4. Charakter prawny organizacji integracyjnych w orzecznictwie FTK i TK

5. Doktryna władców traktatów

6. Doktryna aktów ultra vires

7. Zasady przenoszenia lub przekazywania praw władczych i kompetencji na WE lub UE w orzecznictwie FTK i TK

8. Wnioski

9. Rezerwy orzecznicze FTK i TK

IV. Zasada przychylności wobec integracji europejskiej

1. Zasada przychylności wobec integracji europejskiej w prawie niemieckim

2. Zasada przychylności wobec integracji europejskiej w orzecznictwie TK

3. Wnioski

V. Zasada poszanowania praw podstawowych

1. Zasada poszanowania praw podstawowych w orzecznictwie FTK

2. Zasada poszanowania wolności i praw człowieka w orzecznictwie TK

3. Wnioski

VI. Zasada demokracji i zasada suwerenności Narodu

1. Zasada demokracji w orzecznictwie FTK

2. Zasada suwerenności Narodu w orzecznictwie TK

3. Wnioski

VII. Zasada państwa prawnego

1. Zasada państwa prawnego w orzecznictwie FTK

2. Zasada państwa prawnego w orzecznictwie TK

3. Wnioski

VIII. Propozycje de lege ferenda zmiany Konstytucji RP w związku z członkostwem Polski w UE

1. Potrzeba nowelizacji Konstytucji RP w świetle orzecznictwa TK

2. Potrzeba nowelizacji Konstytucji RP ze względu na charakter działalności orzeczniczej TK

3. Dotychczasowe projekty nowelizacji Konstytucji RP

4. Propozycja klauzuli limitacyjnej de lege ferenda

IX. Wnioski

1. Rola FTK i TK w kształtowaniu warunków uczestnictwa państwa w UE

2. Zasady mocne i słabe w orzecznictwie FTK i TK

3. Propozycja de lege ferenda klauzuli limitacyjnej w Konstytucji RP

Kurzfassung

1. Thesen, Zielsetzung und Methoden

2. Schlussfolgerungen. Die Rolle der Verfassungsgerichte bei der Entwicklung der Modalitäten der EU-Mitgliedschaft

3. Starke und schwache verfassungsrechtliche Grundsätze in der Rechtsprechung des BVerfG und des VerfGH zu Fragen der europäischen Integration

4. Der de-lege-ferenda-Vorschlag für die Limitationsklausel

Spis tabel i schematów

Bibliografia

Załącznik. Wybrane orzeczenia FTK w sprawach związanych z integracją europejską z lat 1967–2014