Skip to main content

Prawne aspekty prywatyzacji : praca zbiorowa

Prawne aspekty prywatyzacji : praca zbiorowaKsiążka, którą Państwu prezentujemy, jest zbiorem opracowań, których przedmiotem są współczesne problemy związane z procesami prywatyzacyjnymi w polskich i europejskich regulacjach prawnych. Takie ujęcie zagadnień problematyki prywatyzacji pozwoli Czytelnikom nie tylko na zdobycie szerszej wiedzy, ale także na wyrobienie bardziej ugruntowanych poglądów, umożliwiających formułowanie wyważonych ocen dotyczących rozwiązań prawnych w polskim i zagranicznym ustawodawstwie. Poznanie problemów związanych z istotą prywatyzacji jako instytucji prawnej powinno stanowić istotny element wykształcenia prawniczego i administracyjnego oraz ekonomicznego.

Praca podzielona jest na trzy części. W pierwszej zamieszczono ogólnoteoretyczne opracowania na temat roli państwa w kontekście działań prywatyzacyjnych. Druga część przedstawia zagadnienie prywatyzacji pod kątem jej prawnych regulacji w Polsce. W trzeciej zaś zawarte są opracowania omawiające instytucję prywatyzacji na przykładzie regulacji w Unii Europejskiej oraz w jej niektórych państwach członkowskich.

Zamyka książkę zestawienie piśmiennictwa naukowego na temat prywatyzacji.

Korzystam z okazji, aby serdecznie podziękować wszystkim Autorom, którzy przyczynili się do wydania tego tomu. Ufam, że książka ta zainspiruje Czytelników do przemyśleń i nowych refleksji.

Pragnę w tym miejscu złożyć serdeczne podziekowanie także panu prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu za trud włożony w przygotowanie recenzji wydawniczej. Miłym obowiązkiem redaktora tego tomu jest wyrażenie wdzięczności panu prof. dr hab. Włodzimierzowi Gromskiemu- Dziekanowi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, za sfinansowanie wydania niniejszej pozycji. Wyrazy szczerych podziękowań przekazuję również pani mgr Bożenie Górnej a także panu Tomaszowi Kalocie za troskliwą pieczę nad techniczną stroną przygotowania ksiązki do druku, jak również panu Danielowi Kaźmierczykowi za projekt graficzny okładki.

Jolanta Blicharz

*****

Redakcja: Jolanta Blicharz

Recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski

Temat i słowa kluczowe: prawo, Unia Europejska, prywatyzacja

Wydawca: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

ISBN 978-83-61370-29-1

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2012

Prawa: © Copyright by Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Korekta: Jan Michowski

Projekt i wykonanie okładki: Daniel Kaźmierczyk

Skład i opracowanie techniczne: Agnieszka Kalota, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38617

*****

Spis treści
 

Słowo wstępne

I. Państwo a prywatyzacja

Artur Ławniczak
Uspołecznianie oraz prywatyzacja państwa i władzy

Jolanta Blicharz
Procesy prywatyzacyjne a sprawiedliwość społeczna w państwie prawa

II. Prywatyzacja w polskich regulacjach prawnych

Tadeusz Kocowski
Prywatyzacja zarządzania majątkiem publicznym, prywatyzacja majątkowa, prywatyzacja zadań publicznych i prywatyzacja wykonania zadań publicznych

Leon Kieres
Prywatyzacja – zagadnienia prawa publicznego, prawa prywatnego i polityki gospodarczej

Lidia Zacharko
Prywatyzacja sektora publicznego a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji

Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Jednostki sektora finansów publicznych

Andrzej Pakuła
W kwestii prywatyzacji organizacyjnych form realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na przykładzie pomocy społecznej

Piotr Schmidt
Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie zapewnienia dostępu do kultury

Jerzy Korczak, Alina Miruć
Outsourcing komunalny na rzecz organizacji pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej w świetle najnowszych uregulowań prawnych

Tadeusz Kocowski, Mateusz Paplicki
Ratownictwo medyczne – czy wyłącznie państwowe?

Aleksandra Szadok-Bratuń
Instytucja zawarcia małżeństwa „konkordatowego” przykładem nietypowej prywatyzacji zadań publicznych

Kamila Moskaluk-Łągiewczyk
Podmioty ekonomii społecznej w działalności sektora publicznego

Karolina Pajkiert
Uprawnienia pracownicze w procesie prywatyzacji na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Krystyna Sawicka
Finansowanie rozwoju sportu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Katarzyna Tomaszewska
Dostęp do informacji jako kategoria ochrony interesu jednostki a proces prywatyzacji sektora publicznego

Agnieszka Zawiślańska, Oskar Filipowski
Ochrona konsumenta przez organy administracji publicznej w dobie sprywatyzowania działalności sektorowej

Barbara Majewska-Jurczyk
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów na rynku usług bankowych

Krzysztof Sobieralski
Pomoc publiczna a ulgi uznaniowe udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą

Maciej Guziński
Zamówienia publiczne w prywatyzacji zadań komunalnych

Marcin Pawłowski
Prywatyzacja spółek jednostek samorządu terytorialnego poprzez obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym

Krzysztof Horubski
Spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną jako podmiot administracji publicznej

Tomasz Potempa
Rola kapitałowych spółek prawa handlowego w procesie prywatyzacyjnym w sferze gospodarki komunalnej

Aleksandra Kinga Mikicka
Partnerstwo publiczno-prywatne jako prywatyzacja sensu largo zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego

Karol Kalinka
Prywatyzacja sektora publicznego a grupy interesów

Karolina Łagowska
O interesie publicznym w procesie prywatyzacji zadań publicznych

Andrzej Borkowski
Interes publiczny a partnerstwo publiczno-prywatne

Martyna Sługocka
Efektywność jako cel prywatyzacji

III. Przykłady prywatyzacji w europejskich regulacjach prawnych

Jarosław Janas
Brytyjski model prywatyzacji zadań publicznych w świetle prawa i orzecznictwa precedensowego

Marcin Miemiec
Prywatyzacja materialnych usług komunalnych w Republice Federalnej Niemiec

Tomasz Jurczyk
Ochrona socjalnych praw jednostki w Unii Europejskiej

Daria Kostecka-Jurczyk
Działalność państwa a reguły konkurencji UE

Daria Kostecka-Jurczyk
Interes publiczny jako kryterium odstąpienia od zasady one stop w kontroli koncentracji w UE

Leon Olszewski
Strategiczne sektory w rozwoju współczesnej gospodarki narodowej

Literatura