Skip to main content

Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915)

Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915)Monografia dotyczy badań nad poszczególnymi dziedzinami prawa własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915) czyli prawem autorskim, prawem wynalazczym, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i ochroną firmy. Ponadto w pracy przedstawiono zagadnienia związane z nauką i publicystyką prawniczą w sferze własności intelektualnej w Królestwie Polskim. Autor dowodzi, iż pomimo niekorzystnych uwarunkowań historycznych (zależność od Cesarstwa Rosyjskiego i jego nienowoczesnego ustawodawstwa), wszystkie dziedziny wchodzące w zakres własności intelektualnej rozwijały się w Królestwie Polskim, chociaż niejednolicie i z różną intensywnością.

 

 

 

*****

Tytuł: Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915)

Autor: Tomasz Dolata

Recenzja: Zbigniew Naworski

Temat i słowa kluczowe: własność intelektualna ; własność przemysłowa ; ochrona prawa autorskiego ; ochrona wynalazków i znaków towarowych ; zwalczanie nieuczciwej konkurencji ; ochrona firmy ; prawo w Królestwie Polskim (1815-1915)

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-66-0 (druk), ISBN 978-83-65431-67-7 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2017

Prawa: © Tomasz Dolata

Korekta: Joanna Kokocińska

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Bartłomiej Siedlarz - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84634

*****

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Nauka i publicystyka prawnicza dotycząca własności intelektualnej w Królestwie Polskim.

1. Uwagi wstępne

2. Wiodący prawnicy zajmujący się własnością intelektualną

2.1. Prawo autorskie

2.2. Ochrona firmowa

Rozdział II. Ochrona prawa autorskiego.

1. Uwagi wstępne

2. Odrębne rozwiązania prawodawcze Królestwa Polskiego (1815−1869)

2.1. Całkowity brak regulacji (1815−1847)

2.2. Teoretyczna ochrona karnoprawna i działalność orzecznicza sądów Królestwa Polskiego (1847−1869)

3. Prawodawstwo Cesarstwa Rosyjskiego rozciągnięte na tereny Królestwa Polskiego (1869/70−1915)

3.1. Wprowadzenie cywilistycznego ustawodawstwa rosyjskiego (1869/70−1911)

 

Rozdział III. Ochrona wynalazków, znaków towarowych oraz rysunków fabrycznych i modeli.

1. Uwagi wstępne

2. Odrębne prawodawstwo Królestwa Polskiego(1817−1867). Instytucja listów przyznania (francuski system rejestracji wynalazków)

2.1. Postanowienie namiestnika o patentach swobody oraz o listach przyznania z 1817 r

2.2. Postanowienie namiestnika o listach przyznania na nowe wynalazki, odkrycia i udoskonalenia z 1837 r

3. Prawodawstwo Cesarstwa Rosyjskiego rozciągnięte na tereny Królestwa Polskiego (1867−1915). Pośredni (angielski) model regulacji

3.1. Przedmioty ochrony prawa wynalazczego w latach 1867−1896

3.2. Przedmioty ochrony prawa wynalazczego w latach 1896−1915

Rozdział IV. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz ochrona firmy. 181

1. Uwagi wstępne

2. Nieuczciwa konkurencja. Stosowanie francuskiego kodeksu cywilnego (francuski model regulacji)

3. Firma. Stosowanie francuskiego kodeksu handlowego (francuski model regulacji)

Zakończenie

Źródła i literatura

Wykaz źródeł

Wykaz cytowanej literatury

Indeks