Skip to main content

Problem mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnego

Problem mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnegoTytuł książki Problem mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnego sugeruje jednoznacznie, że jej problematyka dotyczy dwóch wzajemnie powiązanych procesów, które są efektem splotu niekorzystnych czynników, związanych z ekonomicznymi i społecznymi uwarunkowaniami danego kraju, np. zmianami ekonomicznymi, kryzysem ekonomicznym, wzrostem bezrobocia i biedy, a także osłabieniem więzi społecznych, w szczególności: osłabieniem kontaktów pracowniczych, niszczącym działaniem innych osób, np. przemocy w środowisku zawodowym. Ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że trudna sytuacja na rynku pracy (bezrobocie) jest bardzo istotnym korelatem ekskluzji, a ekskluzja − ważnym korelatem mobbingu. Oba zjawiska warunkują się wzajemnie, są jednocześnie przyczyną i skutkiem.

Trzeba stwierdzić, że w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, proces głębokiej transformacji ustrojowej, a zwłaszcza przejście systemu gospodarczego z centralnie sterowanego na wolnorynkowy, uruchomił mechanizm generujący grupy społeczne szczególnie zagrożone różnego rodzaju ryzykami, powodującymi modyfikacje w strukturze zatrudnienia oraz bezrobocie. Jednocześnie w atmosferze zdominowania celów społecznych przez ekonomiczne, a także postępującej tzw. ekonomizacji stosunków społecznych (wzrost roli pieniądza, czy szerzej – dóbr materialnych w relacjach pomiędzy ludźmi), utrwalają się tendencje do ciągłej rywalizacji między pracownikami, co często prowadzi do konfliktów i napięć, które mogą − i bardzo często przekształcają się − w mobbing.

*****

Tytuł: Problem mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnego

Autor: Jolanta Blicharz

Recenzja: Jan Boć

Temat i słowa kluczowe: ekskluzja społeczna; ekskluzja prawna; ekskluzja i mobbing; mobbing i ekskluzja osób niepełnosprawnych; mobbing i ekskluzja w dobie urynkowienia szkolnictwa wyższego; powiązania między mobbingiem a ekskluzją

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-86-4

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Jolanta Blicharz

Projekt, wykonanie okładki:  Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Krzysztof Mruszczak, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/53083

*****

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział I. Istota mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnego

1. Słów parę o ekskluzji społecznej i prawnej

2. Definicje mobbingu

3. Zakres zachowań kwalifikowanych jako mobbing w polskim prawie pracy

Rozdział II. Związki między mobbingiem a ekskluzją

1. Model powiązania między mobbingiem a ekskluzją

2. Mobbing i ekskluzja w warunkach gospodarki rynkowej

2.1. Uwagi ogólne

2.2. Kwestia powiązań między mobbingiem jako formą ekskluzji a zjawiskiem ubóstwa

2.3. Problem mobbingu i ekskluzji osób niepełnosprawnych

2.4. Zjawisko wykluczenia i mobbingu osób starszych w Polsce

2.5. Uwagi o ekskluzji i mobbingu wobec kobiet

2.6. Mobbing i ekskluzja w dobie urynkowienia szkolnictwa wyższego

Rozdział III. Zagadnienie skuteczności ochrony prawnej przed mobbingiem jako formą wykluczenia społecznego i prawnego

1. Konstytucyjne gwarancje ochrony prawnej przed mobbingiem

2. Zakres ochrony przed mobbingiem na tle krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych

2.1. Kwestia skuteczności ochrony prawnej przed mobbingiem na poziomie krajowym

2.2. Znaczenie międzynarodowych standardów ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem

Rozdział IV. Mobbing a działania inkluzywne

1. Rola społecznej integracji (inkluzji) wobec zjawiska mobbingu jako formy wykluczenia

1.1. Uwagi ogólne

1.2. Czy polityka społecznej integracji w Polsce jest wystarczającym narzędziem ograniczania zjawiska mobbingu jako formy wykluczenia?

1.3. Ocena skuteczności polityki inkluzji w zwalczaniu mobbingu jako formy wykluczenia na poziomie wspólnotowym

Zakończenie

Bibliografia