Skip to main content

Przemoc wobec dzieci w rodzinie

Przemoc wobec dzieci w rodziniePrzemoc wobec dzieci stanowi przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych. Najczęściej problematyka ta rozważana jest na gruncie nauk pedagogicznych i psychologicznych, rzadziej na gruncie nauk o prawie. Rozważania skoncentrowano wobec czterech głównych form przemocy wobec dzieci w rodzinie: przemocy fizycznej, psychicznej, przemocy seksualnej i zaniedbaniu. W monografii zaprezentowano wiele aspektów fizycznego krzywdzenia osoby małoletniej, począwszy od tzw. niewinnych klapsów, poprzez szarpanie, bicie, okaleczanie, a skończywszy na pozbawieniu dziecka życia. Rozważania mają szeroki kontekst społeczny, psychologiczny, filozoficzny, a nawet medyczny. Ukazano skutki przemocy fizycznej doświadczanej w dzieciństwie, odbijającej się na życiu i zdrowiu człowieka w sposób nieświadomy – syndrom szarpanego niemowlęcia, jak i świadomy – zespół stresu pourazowego czy syndrom maltretowanego dziecka. Dokonano szczegółowej analizy rozwiązań prawnych odnoszących się do fizycznego krzywdzenia dzieci. W pracy zaprezentowano również szerokie spektrum form przemocy psychicznej z licznymi odwołaniami do badań prowadzonych w obszarze nauk społecznych oraz wskazano na psychiczne, fizyczne i somatyczne konsekwencje doświadczania krzywd. Dla rozważań istotne znaczenie ma wątek prawny, w którym przeanalizowano rozwiązania normatywne z różnych gałęzi prawa. Ważnym fragmentem książki jest część poświęcona przemocy seksualnej wobec dzieci, która należy do najbardziej skrywanych problemów w rodzinie. Jest to również najbardziej szkodliwa i napiętnowana społecznie forma krzywdzenia dziecka. Została ona potraktowana dość szeroko z uwagi na specyfikę i fakt, iż pewne jej odmiany mogą wykraczać poza rodzinę. Dopełnieniem trzech głównych form przemocy jest zaniedbywanie dziecka. Analiz „zaniedbywania” dokonano z różnych perspektyw, począwszy od udzielania pomocy rodzicom nieporadnym wychowawczo, poprzez ograniczenie i pozbawienie ich władzy nad dzieckiem, a skończywszy na wymierzaniu sankcji przewidzianych prawem karnym. Zwrócono także uwagę na problem sieroctwa społecznego, w tym tzw. eurosieroctwa - jednej ze współczesnych form zaniedbywania dzieci, która potocznie nie jest uważana za przejaw przemocy wobec najbliższych.

*****

Tytuł: Przemoc wobec dzieci w rodzinie

Autor: Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Recenzja: dr hab. Iwona Sierpowska

Temat i słowa kluczowe: przemoc fizyczna; karcenie wychowawcze; przemoc psychiczna; przemoc seksualna; kazirodztwo; pedofilia; zaniedbanie

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-66066-61-8 (druk), ISBN 978-83-66066-62-5 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2019

Prawa: ©Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Korekta: Adam Dombrowski

Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102730

*****

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział I. Przemoc fizyczna wobec dzieci

1. Zagadnienia wstępne

2. Czym jest przemoc fizyczna?

3. Postawy społeczne wobec przemocy fizycznej

4. Aspekty prawne stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci

5. Konsekwencje doświadczania przemocy fizycznej w dzieciństwie

Rozdział II. Przemoc psychiczna (krzywdzenie emocjonalne)

1. Definicja przemocy psychicznej

2. Aspekty prawne przemocy psychicznej

3. Konsekwencje doświadczania przemocy psychicznej w dzieciństwie

Rozdział III. Przemoc seksualna wobec dzieci

1. Pojmowanie przemocy seksualnej

2. Obraz dziecka skrzywdzonego seksualnie

3. Przemoc seksualna w ujęciu karnoprawnym

4. Prostytucja nieletnich a wykorzystywanie seksualne dzieci

Rozdział IV. Zaniedbanie dziecka

1. Próba definicji

2. Obraz dziecka zaniedbywanego

3. Zaniedbanie dzieci w ujęciu prawnym

4. Przysposobienie a zaniedbanie

5. Ochrona prawna dziecka zaniedbanego w systemie edukacyjnym

Wnioski

Bibliografia

1. Literatura

2. Źródła

3. Internet