Skip to main content

Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym

Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnymPomysł przedstawienia w jednej publikacji wszystkich konstytucyjnych wolności i praw jednostki zwraca uwagę zarówno swoim rozmachem, jak i odwagą redaktora naukowego oraz ponad dwudziestoosobowego zespołu autorskiego. Otrzymujemy do rąk obszerną pracę o charakterze profesjonalnego kompendium wiedzy traktującego o konstytucyjnych wolnościach i prawach jednostki oraz o ich konstytucyjnych gwarancjach. Praca ta będzie pomocna badaczom wolności i praw jednostki, jak również powinna wzbudzić zainteresowanie tych, przed którymi podwoje takich badań dopiero się otwierają. Rzecz została gruntownie zakotwiczona zarówno w dotychczasowych ustaleniach doktryny prawa, jak i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Przejrzysta systematyka oraz czytelny język opracowania to dodatkowe walory, które zachęcają do skorzystania z niego.

Podjęcie się zadania polegającego na przygotowaniu całościowego omówienia konstytucyjnego katalogu wolności i praw jednostki jest trudne i złożone. W zasadzie wydawać się może, że również niewykonalne jest w ramach jednego zwartego opracowania. W praktyce bowiem każde z osobna – wolność czy prawo – może być (i często jest) przedmiotem odrębnej dysertacji na poziomie pracy doktorskiej, habilitacyjnej oraz profesorskiej.

Podstawowym celem niniejszej pracy, będącej rezultatem badań kilkudziesięciu osób, jest przeprowadzenie analizy poszczególnych postanowień Konstytucji RP z obszaru wolności i praw jednostki, służącej zarówno zdefiniowaniu podmiotu uprawnionego, przedmiotu ochrony, jak i możliwości skutecznego zainicjowania ochrony każdej z nich w drodze skargi konstytucyjnej.

*****

Tytuł: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym

Redakcja: Mariusz Jabłoński

Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga

Temat i słowa kluczowe: prawa jednostki ; konstytucyjne wolności ; konstytucyjne gwarancje; orzecznistwo Trybunału Konstytucyjnego

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-74-1 ; oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:52906

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online:  http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/51986

*****

Spis treści
 

Słowo wstępne

Wprowadzenie

Mariusz Jabłoński
Identyfikacja wolności i praw jednostki w pracach nad treścią Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku

Rozdział I. Wolności i prawa osobiste

Paweł Kuczma
Prawna ochrona życia

Agnieszka Malicka
Zakaz poddawania eksperymentom naukowym, w tym szczególnie eksperymentom medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody

Izabela Joanna Biśta
Zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania

Bogusław Banaszak
Konstytucyjna regulacja małżeństwa a prawo do zawarcia małżeństwa

Michał Zieliński
Wolność osobista, jej charakter oraz gwarancje

Jakub Żurek
Zasady lex retro non agit i nullum crimen sine lege

Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn
Prawo do obrony i domniemanie niewinności

Malwina Jaworska
Prawo do sądu

Jakub Rzucidło
Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych

Helena Babiuch
Konstytucyjne prawa rodziców w zakresie wychowania dziecka

Alina Rogowska
Wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się

Łukasz Kaczkowski
Nienaruszalność mieszkania

Justyna Węgrzyn
Wolność przemieszczania się

Alina Rogowska
Wolność sumienia i wyznania

Jakub Rzucidło
Wolność prasy i jej relacje z wolnościami z art. 54 Konstytucji RP

Izabela Joanna Biśta, Jakub Żurek
Ekstradycja w polskim porządku prawnym

Paweł Kuczma
Prawo cudzoziemca do ubiegania się o udzielenie azylu terytorialnego

Rozdział II. Wolności i prawa polityczne

Artur Ławniczak
Wolność zgromadzeń

Paweł Kuczma
Wolność zrzeszania się

Artur Ławniczak, Artur Preisner
Wolność zrzeszania się w partie polityczne

Agnieszka Łukaszczuk
Prawo dostępu do służby publicznej

Michał Bernaczyk
Funkcja prawa do informacji w polskim porządku prawnym

Mariusz Jabłoński
Prawo do udziału w referendum

Bogusław Banaszak
Konstytucyjne ujęcie prawa wyborczego obywatela

Weronika Kundera
Realizacja konstytucyjnego prawa do udziału w wyborach

Michał Zieliński
Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej

Paweł Kuczma
Prawo petycji

Rozdział III. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Justyna Węgrzyn
Wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Sylwia Jarosz-Żukowska
Gwarancja ochrony własności i innych praw majątkowych

Paweł Kuczma
Prawa pracownicze

Anna Śledzińska-Simon
Wolność pracy

Paweł Kuczma
Prawo do zabezpieczenia społecznego

Mariusz Jabłoński
Prawo weteranów do specjalnej opieki ze strony państwa

Paweł Kuczma
Prawo do pomocy społecznej

Sylwia Jarosz-Żukowska, Łukasz Żukowski
Prawo do nauki i jego gwarancje

Sylwia Jarosz-Żukowska
Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn
Wolność twórczości artystycznej i naukowej oraz dostępu do dóbr kultury

Sylwia Jarosz-Żukowska, Łukasz Żukowski
Wolność badań naukowych i nauczania

Nina Leśniak
Obowiązki państwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

Michał Bernaczyk
Konstytucyjne obowiązki państwa do podejmowania działań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jednostki

Justyna Węgrzyn
Ochrona praw konsumentów i innych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

Rozdział IV. Środki ochrony wolności i praw jednostki

Paweł Kuczma
Rola sądów w procesie ochrony wolności i praw jednostki

Monika Haczkowska
Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej

Sylwia Jarosz-Żukowska
Prawo do skargi konstytucyjnej – stan obecny i postulaty de lege ferenda

Anna Deryng
Prawo do wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich

Łukasz Żukowski
Rola Rzecznika Praw Dziecka w ochronie praw dzieci

Jakub Rzucidło
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako konstytucyjny organ ochrony wolności słowa i prawa do informacji w radiofonii i telewizji

Ryszard Balicki
Pozasądowe procedury rozwiązywania sporów między jednostkami