Skip to main content

Sytuacja administracyjnoprawna adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Sytuacja administracyjnoprawna adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznejPrzedmiotem monografii jest sytuacja administracyjnoprawna adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Monografia, poprzez wskazany w jej tytule problem naukowy, stanowi kontynuację i nawiązanie do badań wrocławskiej szkoły administratywistów nad sytuacją administracyjnoprawną jednostki. W pracy znalazło zastosowanie wiele klasycznych koncepcji dotyczących siatki pojęciowej nauki prawa administracyjnego, w tym sformułowanych przed półwieczem przez F. Longchampsa (m.in. koncepcja przestrzeni prawnej). Obszarem referencyjnym pracy uczyniono regulację prawną pomocy społecznej sensu stricto, która zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W monografii badaniu poddano najważniejsze problemy związane z uprawnieniami jednostki do świadczeń z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, omówiono charakter prawny poszczególnych świadczeń oraz kwestię obowiązku ponoszenia odpłatności za wybrane świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Praca porusza doniosłą problematykę sytuacji prawnej pensjonariuszy domów pomocy społecznej i w tym zakresie odnosi się do trybu przymusowego umieszczania jednostek w zakładach administracyjnych pomocy społecznej oraz do naruszania konstytucyjnych praw i wolności osób w nich przebywających. W pracy wskazano na podstawowe formy działania administracji publicznej, za pomocą których przyznawane i udzielane są świadczenia z zakresu pomocy społecznej oraz na środki ochrony prawnej, jakie przysługują adresatowi świadczenia w celu ochrony jego uprawnień.

*****

Tytuł: Sytuacja administracyjnoprawna adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Autor: Dominika Cendrowicz

Recenzja: prof. zw. dr hab. Jolanta Blicharz, UWr; dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW w Warszawie

Temat i słowa kluczowe: pomoc społeczna ; ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ; świadczenia z zakresu pomocy społecznej ; sytuacja administracyjnoprawna adresata świadczeń z zakresu społecznej ; prawo do świadczeń z zakresu pomocy społecznej ; odpłatność za świadczenia z zakresu pomocy społecznej ; administracja pomocy społecznej ; domy pomocy społecznej ; kontrola w pomocy społecznej ; przyznawanie i udzielanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej ; środki ochrony prawnej adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-78-3 (druk), 978-83-65431-79-0 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2017

Prawa: © Dominika Cendrowicz

Projekt i wykonanie okładki:  Karolina Drozd

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/85266

*****

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Sytuacja administracyjnoprawna jako pojęcie „narzędzie badawcze” służące określeniu pozycji prawnej adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

1.1. Pojęcie sytuacji administracyjnoprawnej

1.2. Rodzaje możliwych do wyróżnienia sytuacji administracyjnoprawnych adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

1.3. Elementy konstrukcyjne sytuacji administracyjnoprawnej adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

1.4. Przyjęte metody badawcze sytuacji administracyjnoprawnej adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

1.5. Znaczenie konstrukcji stosunku administracyjnoprawnego w badaniach nad sytuacją administracyjnoprawną adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 2. Pomoc społeczna jako przestrzeń prawna badania sytuacji administracyjnoprawnej adresata świadczeń z jej zakresu

2.1. W kwestii pojęcia pomocy społecznej

2.2. Przestrzeń prawna pomocy społecznej wyznaczająca sytuację administracyjnoprawną adresata świadczeń z jej zakresu

2.3. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej

2.4. W kwestii ewolucji pomocy społecznej i charakteru prawa do świadczeń z jej zakresu

Rozdział 3. Adresat norm prawa administracyjnego jako podmiot świadczeń z zakresu pomocy społecznej

3.1. Próba definicji

3.2. Podmioty posiadające status adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

3.3. Wybrane kategorie adresatów świadczeń z zakresu pomocy społecznej

3.4. Przesłanki warunkujące posiadanie przez adresata świadczeń prawa do pomocy społecznej

3.5. Przesłanki wyłączające lub zawieszające posiadanie przez adresata świadczeń prawa do pomocy społecznej

Rozdział 4. Adresat świadczeń wobec wielości organów administracji publicznej w pomocy społecznej, podmiotów współpracujących z nimi w wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sferze pomocy społecznej

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. W kwestii organów administracji publicznej w pomocy społecznej

4.3. W kwestii podmiotów współpracujących z organami administracji publicznej w wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sferze pomocy społecznej

4.4. W kwestii zakładów administracyjnych udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej

4.5. W kwestii ochrony sytuacji administracyjnoprawnej adresata świadczeń w systemie nadzoru i kontroli nad organami administracji publicznej w pomocy społecznej, podmiotami współpracującymi z nimi w wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w sferze pomocy społecznej

Rozdział 5. Adresat świadczeń z zakresu pomocy społecznej wobec sposobów ich przyznawania i udzielania

5.1. Uwagi wprowadzające

5.2. Sposoby przyznawania i udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej

5.3. Ustalenie relacji między sposobami przyznawania i udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej a sytuacją administracyjnoprawną ich adresata

Rozdział 6. Środki prawne służące ochronie prawnej adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

6.1. Uwagi wprowadzające

6.2. Środki prawne służące ochronie prawnej adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej w postępowaniu administracyjnym

6.3. Środki prawne służące ochronie prawnej adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej w postępowaniu skargowym

6.4. Środki prawne służące ochronie prawnej adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

6.5. Środki prawne służące ochronie prawnej adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej w postępowaniu cywilnym

6.6. Ustalenie relacji między rodzajem środka ochrony prawnej a sytuacją administracyjnoprawną adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Zakończenie

Wykaz literatury

Wykaz aktów prawnych

Wykaz orzecznictwa

Rozstrzygnięcia nadzorcze

Wykaz innych źródeł