Skip to main content

Tendencje prawa materialnego i procesowego cywilnego

Tendencje prawa materialnego i procesowego cywilnego […] opracowanie stanowi próbę zwrócenia uwagi na wiele kwestii występujących na płaszczyźnie prawa procesowego i prawa materialnego. Jest to opracowanie zbiorowe, które może zainteresować nie tylko procesualistów, ale również przedstawicieli prawa prywatnego. Zaletą opracowania jest zróżnicowanie tematyczne podjętych zagadnień. Autorzy poszczególnych partii starali się podjąć w dyskusji tematy problematyczne, ale również takie, które wywołują wątpliwości z punktu widzenia praktyki. Stąd też opracowanie to wykazuje dużą przydatność na tym właśnie polu.

Z recenzji dr. hab. Łukasza Błaszczaka, prof. nadzw. UWr

Problematyka zagadnień oraz sposób ich prezentacji przez poszczególnych Autorów są różnorodne, co powoduje, że ich teksty czyta się z zainteresowaniem. Teksty zamieszczone w tym opracowaniu w większości prezentują wysoki poziom merytoryczny, spełniają kryteria uznania je za opracowania naukowe i poruszają istotne kwestie, również z praktycznego punktu widzenia.

Z recenzji dr. hab. Włodzimierza Głodowskiego

*****

Tytuł:Tendencje prawa materialnego i procesowego cywilnego

Redakcja: Elwira Marszałkowska-Krześ

Recenzja: Włodzimierz Głodowski, Łukasz Błaszczak

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-72-1 (druk), ISBN 978-83-65431-73-8 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2017

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Magdalena Wojcieszak

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Magdalena Gad, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/87597

*****

Spis treści
 

Część I. Dochodzenie roszczeń

Marcin Jagodziński
Pojęcie ,,oczywiście bezzasadnego powództwa” o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności w świetle regulacji art. 423 oraz 425 kodeksu spółek handlowych
The term of “an obviously groundless action” for revoking a resolution of the General meeting or for declaring it null and void in light of the regulations of art. 423 and 425 of the Commercial Companies Code

Sebastian Bechcicki
Odpowiedzialność jako kategoria podstawowa w prawie
Responsibility as the main category in law

Joanna Plewka
Instytucja wysłuchania małoletniego w świetle unormowań prawnych kodeksu postępowania cywilnego
The institution of hearing the minor in the legal regulations of the Code of Civil Procedure

Marek Nowicki
Wpływ ustaleń wydanych w postępowaniu karnym na postępowanie cywilne oraz zakres związania sądu
Preliminary issue and the effect of the criminal court’s rulings on the civil procedure

Michał Gościniak
Postępowanie cywilne jako ciąg czynności procesowych
Civil procedure as a sequence of legal actions

Nikoletta Kutypa
Informatyzacja postępowania cywilnego
Computerisation of civil procedure

Aleksandra Pietraszewska
Problematyka dowodów elektronicznych uzyskanych w sposób niemoralny lub w sposób sprzeczny z prawem w postępowaniu cywilnym
The issue of electronic evidence obtained immorally or illegally in civil proceedings

Część II. Postępowania zmierzające do zaspokojenia roszczeń

Kamil Maciuk
Charakter prawny postępowania zabezpieczającego
Legal character of proceedings to secure claims

Agnieszka Lewek
Przedmiot i cele postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód
Subject and aims of litigation in divorce cases

Marietta Radziwoń
Termin upadku zabezpieczenia z art. 7541 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego a ograniczenie zabezpieczonych hipoteką przymusową praw majątkowych wierzyciela
The term of cancellation of the injunctive relief, codified in the article 754 § 1 of the Civil Procedure Code, and the limitations of the creditor’s rights secured by a tacit mortgage

Weronika Górska
Egzekucja z rachunków bankowych. Wybrane zagadnienia po nowelizacji z dnia 10 lipca 2015 r
The attachment of bank accounts. Selected problems in regard to amendment of 10th July 2015

Joanna Piech
Prowadzenie egzekucji z najmu okazjonalnego
Occasional lease enforcement

Karolina Paszek
Środki obrony prawnej małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
Defence legal remedies for spouse of the debtor in enforcement proceedings

Hubert Sarżyński
Materialnoprawne oraz formalnoprawne następstwa przelewu wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym po stronie wierzyciela
Results of cession of liabilities conjugated with bank enforcement title under substantive and formal law on the creditor party

Joanna Migaj
Oddłużenie jako podstawowy cel postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Debt reduction as a main purpose of consumer bankruptcy