Skip to main content

Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej

Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnejPrezentowany tom jest pokłosiem X Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, który odbył się w dniach 23–25 października 2012 r. w Szklarskiej Porębie. Ten skromny jubileusz był dobrą okazją do podsumowania stanu badań nad naszym przedmiotem i sformułowania pewnych wniosków na przyszłość. Te kryteria zdecydowały o dość dużym spektrum przedstawionych zagadnień, dzięki czemu udało się uzyskać w miarę szeroką panoramę myśli polityczno-prawnej. Temat Zjazdu – Tendencje rozwojowe w myśli politycznej i prawnej – był tak skonstruowany, aby jego uczestnicy w swoich wystąpieniach poddali pod rozwagę zarówno sposoby badań, jak i tematy badawcze dotyczące doktryn politycznych i prawnych, nie tylko dawnych, ale też współczesnych.

Wydaje się, że zadanie to zostało przez referentów w dużym stopniu zrealizowane.

Redaktorzy tomu wyrażają nadzieję, że zaprezentowane artykuły przyczynią się do rozwoju i postępu badań nad myślą polityczną i prawną oraz będą inspirującym głosem w toczonej od lat dyskusji nad miejscem i rolą naszego przedmiotu w nauce i nauczaniu prawa na uniwersytecie – instytucji edukującej elitę społeczną.

*****

Tytuł: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej

Redakcja: Marek Maciejewski, Maciej Marszał, Mirosław Sadowski

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Kruszewski

Temat i słowa kluczowe: prawo, polityka, historia, doktryny polityczne, doktryny prawne

Opis: X Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, 23–25 października 2012 r., Szklarska Poręba.

Wydawca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN: 978-83-61370-54-3

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © PWydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Joanna Kokocińska

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/45036

*****

Spis treści
 

Wstęp

Wspomnienia

Mirosław Sadowski
Jan Baszkiewicz − historyk doktryn politycznych i prawnych

Iwona Barwicka-Tylek
Pamięć o Konstantym Grzybowskim

Marek Maciejewski
Wkład profesora Karola Joncy w rozwój nauk historyczno-prawnych

Zbigniew Rau
Wspomnienie o Janie Kodrębskim

Janusz Justyński
Wiktor Kornatowski (1911−1975) historyk doktryn polityczno-prawnych, docent UMK

Lech Dubel
Jan Malarczyk

Hubert Izdebski
Mieczysław Maneli (1922−1994)

Marek Maciejewski
Wkład profesora Franciszka Ryszki w rozwój nauk historyczno-prawnych i politologii

Lech Dubel
Grzegorz Leopold Seidler

Michał Jaskólski
Marek Sobolewski. Droga Uczonego

Rozwój, postęp i regres w doktrynach politycznych i prawnych

Krystyna Chojnicka, Michał Jaskólski
Kilka uwag na temat pojęcia rozwoju w myśli politycznej i prawnej

Ryszard Skarzyński
Ewolucja znaczenia historii doktryn politycznych i prawnych w warunkach przekształcania uniwersytetu w zakład usługowy

Ryszard M. Małajny
Apologie i anatemy − ocena amerykańskiej wersji podziału władzy

Adam Czarnota
Republikańska koncepcja rządów prawa albo co historyk idei może dać filozofowi prawa

Taras Andrusiak
Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej w społeczeństwie posttotalitarnym. Na przykładzie doświadczeń ukraińskich

Shinsuke Hosoda
Historia Kaszubów w oczach badacza japońskiego – Kaszubi a mniejszości etniczne oraz narodowe w Japonii

Alicja Malewska, Henryk Malewski
Proces formowania się podmiotowości politycznej społeczności polskiej na Litwie

Agnieszka Czarnecka
Rozważania wokół rozwoju historii doktryn politycznych i prawnych w aspekcie dydaktyki tego przedmiotu

Marcin Niemczyk
Historia doktryn polityczno-prawnych w świetle europejskich i krajowych ram kwalifikacji

Idee jako źródła instytucji politycznych i prawnych

Anna Machnikowskai
Niezależność sądów we współczesnej myśli politycznej

Adam Bosiacki
Konwergencja systemów prawnych w okresie globalizacji: spostrzeżenia i możliwe perspektywy

Michał Bożek
Władza ustrojodawcza w niemieckim konstytucjonalizmie monarchicznym

Myśl polityczna i prawna wobec współczesnego świata

Jacek Janowski
Globalna cyberkultura polityki i prawa

Olgierd Andrzej Górecki
Rekonstrukcja historycznych podstaw i ideologicznej ciągłości współczesnego libertarianizmu

Włodzimierz Gogłoza
Policentryczny porządek konstytucyjny – zarys historii idei

Polska myśl polityczna i prawna

Michał Śliwa
O potrzebie waloryzacji idei demokracji w polskiej kulturze politycznej

Jakub Skomiał
Tendencje rozwojowe w dziejach polskiej myśli polityczno-prawnej. Zaproszenie do dyskusji

Małgorzata Owczarska
Założenia i rozwój polskiej myśli republikańskiej w XVI wieku

Arkady Rzegocki
Rola czasopism w tworzeniu polskiej myśli politycznej

Marta Mackiewicz
Obraz litewskiego odrodzenia narodowego w publicystyce „Auszry” w latach 1883−1886

Krzysztof Kawalec
Tendencje rozwojowe w polskiej myśli politycznej lat 1918–1939

Maciej Marszał
Ugodowa polska myśl polityczna wobec Ukrainy i Ukraińców 1918–1939

Przemysław Dąbrowski
Stronnictwo Faszystów Polskich i „narodowi socjaliści” w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Jacek Wałdoch
Postulaty ugrupowań politycznych podczas wyborów do Rady Miejskiej miasta Wilna w latach 1919–1939

Mikołaj Tarkowski
Wileńscy prawnicy wobec wybranych koncepcji ustrojowo-politycznych oraz kodyfikacji prawa w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Tomasz Chłopecki
Polityka równowagi w II Rzeczypospolitej (1935–1939). Zarys problematyki

Sprawiedliwość, wolność, władza jako kategorie myśli politycznej

Piotr Kimla
Republikanizm od strony rzeczywistości

Tobiasz Adam Bocheński
Berlina wyzwanie rzucone filozofii polityki. Próba analizy pluralizmu wartości

Anna Citkowska-Kimla
Pacyfizm a antropologia. Rozważania na kanwie Przebudowy społecznej Bertranda Russella

Michał Rupniewski
Pojęcia wzajemności, bezstronności i korzyści wzajemnej w wybranych współczesnych koncepcjach sprawiedliwości

Piotr Szymaniec, Paweł Fiktus
Spory wokół Machiavellego we współczesnych badaniach nad myślą polityczną i prawną

Informacje dotyczące dokonań naukowych i dydaktycznych katedr doktryn politycznych i prawnych w Polsce

Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego

Jacek Malczewski
Działalność Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2001–2012

Notatka o Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki

Ewa Kozerska
Osiągnięcia Katedry Doktryn Polityczno--Prawnych i Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w latach 2004–2012

Marcin Niemczyk
Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno--Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Filip Ludwin
Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Łukasz Machaj
Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego