Skip to main content

Ubóstwo w Polsce

Ubóstwo w PolscePrzyczyny ubóstwa i metody jego zwalczania są przedmiotem badań wielu dyscyplin nauki oraz jednym z najpoważniejszych wyzwań rozwojowych współczesnego świata. Zainteresowanie tym zagadnieniem znajduje wyraz w wyjątkowo obszernej literaturze socjologicznej, jak i ekonomicznej, w której podejmowane są próby przedstawienia zjawiska ubóstwa w kontekście społeczno-ekonomicznym. Intencją naszą jest wskazanie niektórych rozwiązań prawnych jako sposobów umożliwiających ograniczanie i przezwyciężanie zjawisk społecznie niekorzystnych i nieakceptowanych. Zdajemy sobie sprawę, że prawo jest niewystarczającą metodą rozwiązywania współczesnych kwestii ubóstwa. W sferze systemów prawa ubóstwo powoduje w dużej mierze samo prawo. Niski poziom świadomości prawnej oraz słaba informacja na temat obowiązujących rozwiązań prawnych, sprawiają, że ludzie niewiele wiedzą o przysługujących im prawach i zabezpieczeniach. Żywimy nadzieję, że praca ta zainspiruje Czytelników do przemyśleń i nowych refleksji.Publikowany zbiór tekstów jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ubóstwo w Polsce”, która odbyła się we Wrocławiu w dniu 24 maja 2013 r.

*****

Tytuł: Ubóstwo w Polsce

Redakcja: Jolanta Blicharz, Lidia Klat-Wertelecka, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Recenzja: Jan Jeżewski

Temat i słowa kluczowe: polityka społeczna; pomoc ubogim; prekarność; ubóstwo wśród wiernych; prekariat; ubóstwo ewangeliczne; ubóstwo duchowe; feminizacja ubóstwa; ograniczanie ubóstwa; aukcje charytatywne; ubóstwo materialne; ubóstwo na terenach wiejskich; kultura ubóstwa; ubóstwo ekonomiczne; ubóstwo emerytówe

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-70-3

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Projekt, wykonanie okładki:  Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Krzysztof Mruszczak, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/50393

*****

Spis treści

 

Wstęp

Część I. Teoretyczne i praktyczne aspekty ubóstwa

Małgorzata Giełda
Prekarność a ubóstwo

Andrzej Pietrzak
Kościół ubogi i dla ubogich papieża Franciszka odpowiedzią na współczesne wyzwania duchowe i społeczne

Jolanta Blicharz
Kilka uwag na temat ubóstwa wśród kobiet w Polsce

Lidia Klat-Wertelecka
Bezskuteczność egzekucji administracyjnej spowodowana ubóstwem zobowiązanego

Część II. Prawne rozwiązania pomocne w zwalczaniu ubóstwa

Wiesław Wenz
Normy prawne Kościoła katolickiego wobec ubogich

Urszula Bakuń-Nawłoka
Działania na rzecz ograniczenia sfery ubóstwa w Polsce

Lidia Zacharko
Polityka społeczna gmin – jako instrument w walce z ubóstwem (aspekty prawne)

Alina Miruć
Wielość dysfunkcji pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa

Dominika Cendrowicz
Przepisy przejściowe w pomocy społecznej

Ewa Pierzchała
Standardy funkcjonowania administracyjnych środków prawnych w postępowaniu przed organami pomocy społecznej

Marcin Andreasik
Instytucje zwolnienia od kosztów sądowych oraz pomocy prawnej udzielanej z urzędu jako postać pomocy państwa w dostępie do wymiaru sprawiedliwości dla ludzi ubogich i nieporadnych

Justyna Mielczarek
Rola naczelnych organów administracji rządowej w zwalczaniu ubóstwa w Polsce

Angelika Drelichowska, Paweł Razowski
Zasada poszanowania minimum egzystencji jako prawna gwarancja ochrony przed ubóstwem w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Michalina Duda
Aukcje charytatywne w świetle podatku od towarów i usług – wybrane aspekty

Monika Mucha
Rola podatków w realizacji celów społecznych

Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Odwrócony kredyt hipoteczny – lekarstwo na ubóstwo emerytów (seniorów, osób starszych)?

Piotr Schmidt
Instytucja kultury w dobie ubóstwa

Karol Kalinka
Ubóstwo na terenach wiejskich i rolniczych a kwestie publicznoprawne

Część III. Strategia organiczania ubóstwa na szczeblu europejskim

Natalia Miłostan
Zrównoważony rozwój sposobem na ubóstwo

Marcin Pietrzyk
Otwarta metoda koordynacji – soft law w obszarze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym