Skip to main content

Województwo - region - regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej.

Województwo – region – regionalizacja.<br />
15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnejW czerwcu 2013 roku rozpoczął się okres rocznicowych obchodów piętnastolecia funkcjonowania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej – w tym zwłaszcza samorządu terytorialnego – w nowych warunkach ustrojowych będących następstwem reform z 1998 roku. Symboliczny początek tych obchodów wiąże się z dniem 5 czerwca, kiedy minęło 15 lat od dnia uchwalenia obu nowych ustaw ustrojowych: powiatowej i wojewódzkiej, kolejna data to dzień 24 lipca, kiedy upłynęło 15 lat od uchwalenia ustawy przywracającej trójstopniowy zasadniczy podział terytorialny państwa, wreszcie dnia 11 października minęło 15 lat od pierwszych w historii wyborów do rad powiatów i sejmików województwa, które odbyły się 11 października 1998 r. Kulminacyjnym momentem będzie dzień 1 stycznia 2014 r., kiedy upłynie 15 lat od dnia, w którym na mocy przepisów ustawowych rozpoczynał się prawny i realny zarazem byt nowych 16 województw i przywróconych po 25 latach nieobecności 308 powiatów, a tym samym zreformowanego samorządu terytorialnego. Tego rodzaju okazje skłaniają do refleksji, podsumowań, ocen, oraz pogłębionych analiz, zwłaszcza analiz prawnoustrojowych, w których podejmuje się próby odpowiedzenia na pytania o genezę instytucji prawnej, o uwarunkowania jej ukształtowania w określonej kompozycji jej desygnatów, wreszcie o jej następstwa prawne i faktyczne i ich odbicie w orzecznictwie i doktrynie, ale też w pracach legislacyjnych nowelizujących pierwotny stan prawny.

Znaczącym wydarzeniem, poświęconym obchodom 15-lecia reformy z 1998 roku, było zorganizowanie II Wydziałowej Konferencji Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizator konferencji swoje zaproszenie skierował do studenckich kół naukowych działających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Są one niezmiernie aktywne i kalendarz spotkań, seminariów oraz konferencji jest bardzo napięty, a mimo to część z nich na to zaproszenie odpowiedziała i podjęła się przygotowania wystąpień referatowych oraz referatów zgłoszonych jedynie do druku, a następnie do uczestnictwa w obradach konferencji. Podobnie jak poprzednim razem koła o bardzo różnorodnej tematyce badawczej skupiły się wokół wspólnego zagadnienia badawczego i w sposób integrujący ich przedmiot oraz metodę badań zrealizowały to przedsięwzięcie, stąd też w nazwie konferencji znalazło się podkreślenie „II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych”. Opiekunowie kół stworzyli Komitet Naukowy Konferencji pod przewodnictwem dra hab. Jerzego Korczaka, prezesi zaś i przewodniczący kół – Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem doktorantki Justyny Mielczarek. W prace organizacyjne włączyła się również Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego.

Plonem prac przygotowawczych są referaty zamieszczone w niniejszym tomie konferencyjnym. Zostały one przygotowane przez członków kół, głównie studentów kierunku prawo i administracja, ale też byłych członków tych kół, obecnie doktorantów studiujących na Wydziale. Referaty te były poddane adiustacji opiekunów kół, którzy dopuszczali je do prezentacji i obecnej publikacji, co stanowi gwarancję ich właściwego poziomu merytorycznego i redakcyjnego. Cztery pierwsze części tomu zawierają zatem referaty wygłoszone w trakcie obrad, każda z tych części poświęcona jest innemu aspektowi badania skutków obu reform i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Ostatnia piąta część zawiera referaty problemowo związane z Konferencją, choć niewpisujące się w poprzednie bloki tematyczne.

*****

Tytuł: Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej

Redakcja: Jerzy Korczak

Recenzja: prof. dr hab. Jacek Jagielski

Opis: II wydziałowa konferencja kół naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, 21-22 listopada 2013 r.

Wydawca: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-42-0

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2013

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Ewa Gałyga-Michowska, Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41668

*****

Spis treści
 

Przedmowa

Część I. Administracyjnoprawne aspekty reformy terytorialnej i administracyjnej z 1998 roku

dr Magdalena Tabernacka
Partycypacja – aktywność u podstaw

Anna Maciąg
Czy referendum lokalne w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego przed upływem kadencji to efektywny instrument demokracji bezpośredniej?

Agnieszka Kuriata
Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym

Jolanta Sikora
Wybrane aspekty ewolucji organu wykonawczego gminy w Rzeczypospolitej Polskiej od reaktywacji samorządu terytorialnego w 1990 roku

mgr Justyna Mielczarek
Wpływ regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego na prawa i obowiązki jednostki

mgr Dominika Cendrowicz
Pomoc społeczna jako zadanie samorządu województwa

Część II. Konstytucyjne uwarunkowania reformy. Administracja wobec nowych zadań i technologii

Piotr Teklak
Obowiązywanie, wykładnia oraz realizacja przepisów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w polskim porządku prawnym

mgr Piotr Kapusta
Decentralizacja finansów publicznych a finanse jednostek samorządu terytorialnego

mgr Justyna Michalska
Miasto na prawach powiatu – specyficzne połączenie gminy i powiatu

Jakub Adam Hirnle
Reforma samorządowa kraju – jej skutki w sferze prawa cywilnego. Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty

Berenika Czerwińska
Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w e-Urzędzie

mgr Magdalena Debita, mgr inż. Grzegorz Debita
Przenoszenie numeru jako egzemplifikacja specyfiki aktualnej sytuacji prawnej polskiego rynku telekomunikacyjnego

Część III. Procedura administracyjna i sądowa kontrola administracji po reformie

dr Krzysztof Sobieralski
Regionalizacja – zagadnienia procesowoprawne

Agata Jamróz
Organy jednostek samorządu terytorialnego jako organy egzekucyjne

Aleksander Kacalak
Kontrola przez samorządowe kolegia odwoławcze decyzji organów jednostek samorządu terytorialnego wydawanych w zakresie zadań własnych

mgr Beata Madej
Związek międzygminny w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Karolina Pawłowska
Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (wybrane aspekty)

Część IV. Aspekty finansowo-prawne reformy i jej skutków

prof. dr hab. Krystyna Sawicka
Finanse samorządu terytorialnego – podstawy wyodrębnienia, struktura

Oliwia Kot
Procedura pozyskiwania środków z funduszy europejskich w celu realizacji polityki regionalnej

Agnieszka Małkiewicz
Struktura gminnej subwencji ogólnej

Sonia Duliba
Rola subwencji ogólnej w finansowaniu województwa samorządowego

mgr Krystian Mieszkała
Znaczenie zasady legalizmu w procesie planowania wydatków budżetowych gminy

mgr Urszula Rabiej
Zadania samorządu powiatu jako organu założycielskiego w zakresie gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Cześć V. Varia

mgr Tomasz Chłopecki, mgr Marcin Husak
Nicolaus Henelius – śląski prawnik doby Odrodzenia

mgr Piotr Schmidt
Program opieki nad zabytkami jako forma polityki administracji samorządowej

dr Agnieszka Chrisidu-Budnik, dr hab. Jerzy Korczak
Województwo jako kreator rozwoju regionalnego