Skip to main content

Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Doktora Józefa Kremisa i Doktora Jerzego Strzebinczyka

Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Doktora Józefa Kremisa i Doktora Jerzego StrzebinczykaMonografia przygotowana została w celu uczczenia wkładu naukowego oraz postawy dydaktycznej, życiowej i badawczej doktorów Józefa Kremisa i Jerzego Strzebinczyka, ostatnich uczniów profesora Jana Kosika. Stąd jej tematyka obejmuje wybrane przez autorów zagadnienia prawa prywatnego ze wszystkich działów i dyscyplin tej części regulacji z elementami regulacji publicznoprawnej. Na wstępie zamieszony został jedyny rozdział współautorski zawierający "pięć prawniczych miniatur" poświęconych kolejno - anonimowemu ocenianiu nauczycieli akademickich w aspekcie ochrony dóbr osobistych, ocenie denazyfikacji w powojennych Niemczech, prawu do nieintegracji, jako przejawu prawa do bycia sobą, konceptowi "kontrpośrednika", którego umownym zadaniem byłoby wskazanie ewentualnemu nabywcy wad mieszkania, które zamierza kupić oraz koniowi jako zwierzęciu domowemu de lege lata i de lege ferenda. W następnych rozdziałach poszczególni autorzy, samodzielnie zajęli się następującą problematyka: przedawnieniem roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom, ujawnieniem w księdze wieczystej prawa dożywocia, zarządem majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, oceną dochowania formy szczególnej czynności prawnej w aspekcie czasowym – na tle wyroku SN z 29 stycznia 2009 r. (V CSK 294/08), sposobem wyrażenia utworu architektonicznego, dorozumianym sposobem zawarcia umowy o podział nieruchomości quoad usum, uprawnieniami majątkowymi przysługującymi małoletniemu w związku ze śmiercią rodzica, stwierdzeniem treści testamentu ustnego, problematyką umowy przewłaszczenia na zabezpieczenia nieruchomości, opcjonalnym prawem umów - w aspekcie zalet i ograniczeń, „rzeczami wyłączonymi z obrotu” (res extra commercium) w polskim porządku prawnym, mechanizmem ochrony pracownic w ciąży będących członkami zarządu spółki, zasadą odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych (art. 82 RODO), winą i szkodą jako przesłankami odpowiedzialności z art. 430 k.c, niedopuszczalnością umorzenia postępowania o wydanie nakazu zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem w przypadku zmiany rozstrzygnięcia formalizującego kontakty, dopuszczalnością zastosowania klauzuli z art. 33 pkt 2 k.r.o. in fine w umowie darowizny o charakterze czysto zobowiązującym oraz zawiłościami i niekonsekwencjami w zakresie formy czynności prawnych – na tle umowy o roboty budowlane.

*****

Tytuł: Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Doktora Józefa Kremisa i Doktora Jerzego Strzebinczyka

Redakcja: Julian Jezioro, Krzysztof Zagrobelny

Recenzja: dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-66066-51-9 (druk), 978-83-66066-52-6 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2019

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Marek Misiak

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Sławomir Kowalik - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/103146

*****

Spis treści
 

Wprowadzenie

Barbara Bernfeld, Edyta Konopczyńska, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska
Dla Józka i Jurka. Pięć prawniczych miniatur

Wojciech Dubis
Uwagi o przedawnieniu roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom

Edward Gniewek
Ujawnienie w księdze wieczystej prawa dożywocia

Krzysztof Gołębiowski
Uwagi dotyczące zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską

Katarzyna Górska
Ocena dochowania formy szczególnej czynności prawnej w aspekcie czasowym – uwagi na tle wyroku SN z dnia 29 stycznia 2009 r., V CSK 294/08

Julian Jezioro
Sposób wyrażenia utworu architektonicznego jako element prawnego wyodrębnienia tego rodzaju utworów

Elżbieta Klat-Górska
Dorozumiany sposób zawarcia umowy o podział nieruchomości quoad usum oraz jego wybrane konsekwencje cywilnoprawne

Mateusz Królikowski
Uprawnienia majątkowe przysługujące małoletniemu w związku ze śmiercią rodzica

Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Stwierdzenie treści testamentu ustnego

Agnieszka Łach
Wybrane problemy umowy przewłaszczenia na zabezpieczenia nieruchomości

Piotr Machnikowski
Opcjonalne prawo umów – zalety i ograniczenia

Amadeusz Obłąk
Rzeczy wyłączone z obrotu” (res extra commercium) w polskim porządku prawnym

Robert Stefanicki
Mechanizmy ochrony pracownic w ciąży będących członkami zarządu spółki

Radosław Strugała
Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych (art. 82 RODO)

Wojciech Szydło
Niedopuszczalność umorzenia postępowania o wydanie nakazu zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem w przypadku zmiany rozstrzygnięcia formalizującego kontakty

Andrzej Śmieja
Wina i szkoda jako przesłanki odpowiedzialności z art. 430 k.c.

Monika Tenenbaum-Kulig
Zagadnienie dopuszczalności zastosowania klauzuli z art. 33 pkt 2 k.r.o. in fine w umowie darowizny o charakterze czysto zobowiązującym

Krzysztof Zagrobelny
O zawiłościach i niekonsekwencjach w zakresie formy czynności prawnych – na tle umowy o roboty budowlane