Skip to main content

Wykładnia prawa Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Wykładnia prawa Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawaKsiążka porusza teoretyczny i praktyczny problem badań nad metodami wykładni prawa Unii Europejskiej i rolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zagadnienie wykładni prawa jest jednym z centralnych problemów teorii prawa, a wypracowane w polskiej teorii koncepcje i metody interpretacji można odnieść do prawa UE, a w szczególności orzecznictwa TSUE. Celem niniejszej monografii jest zatem podjęcie próby krytycznego spojrzenia na wykładnię prawa Unii Europejskiej przede wszystkim z perspektywy dorobku polskiej teorii prawa (ale także i światowej) w zakresie wykładni prawa. Pierwszym i najwyższym organem sądowym Unii Europejskiej jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to instytucja, która łącznie z Sądem zapewnia poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu traktatów. Wśród wielu kompetencji TSUE na plan pierwszy wysuwa się procedura prejudycjalna (interpretacyjna). Orzecznictwo Trybunału w Luksemburgu stanowi przedmiot analizy metod wykładni, generuje pytanie o precedens w prawie unijnym? Na tle działalności orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości pojawiają się kolejno następujące problemy: sytuacji wykładni prawa UE (klaryfikacyjna versus derywacyjna wykładnia), wykładni prowspólnotowej, roli kultury w praktyce interpretacyjnej (civil law / common law) oraz samych dyrektyw interpretacyjnych.

*****

Tytuł: Wykładnia prawa Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Autor: Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Recenzja: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-66066-09-0

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2018

Prawa: © Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Korekta: Magdalena Wojcieszak

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95678

*****

Spis treści
 

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rola orzecznictwa interpretacyjnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej

1.1. Procedura prejudycjalna (interpretacyjna)

1.2. Orzecznictwo prejudycjalne (interpretacyjne) – w stronę wykładni jednolitej

1.2.1. Orzecznictwo prejudycjalne wobec wyzwań multicentryzmu

1.2.2. Precedens interpretacyjny TSUE

1.3. Interpretacja TSUE a kultura

Rozdział 2. Klaryfikacyjna i derywacyjna wykładnia prawa UE

2.1. Wykładnia klaryfikacyjna

2.2. Wykładnia derywacyjna

2.3. Sytuacja wykładni prawa UE – klaryfikacyjna versus derywacyjna wykładnia

2.4. W stronę derywacyjnej wykładni w prawie Unii Europejskiej

Rozdział 3. Dyrektywy językowe wykładni prawa UE

3.1. Pojmowanie wykładni językowej w prawoznawstwie

3.2. Wykładnia językowa prawa UE

3.3. Rola wielojęzyczności w wykładni prawa UE

3.4. Wykładnia autonomiczna prawa UE

Rozdział 4. Dyrektywy systemowe wykładni prawa UE

4.1. O wykładni systemowej w ogólności

4.2. Specyfika wykładni systemowej w prawie UE

4.3. Rola reguł systemowo-strukturalnych oraz systemowo-aksjologicznych w wykładni prawa UE

Rozdział 5. Dyrektywy funkcjonalne wykładni prawa UE

5.1. Rozważania ogólne dotyczące wykładni funkcjonalnej

5.1.1. Wykładnia celowościowa a funkcjonalna

5.1.2. Rola wykładni funkcjonalnej

5.1.3. Reguły funkcjonalne wykładni

5.2. Miejsce i rola reguł funkcjonalnych w wykładni prawa UE

5.2.1. Wykładnia celowościowa (teleologiczna) UE

5.2.2. Reguły funkcjonalne w orzecznictwie TSUE

Zakończenie

Bibliografia

Literatura

Orzecznictwo