Skip to main content

Zarządzanie szkołą wyższą

Zarządzanie szkołą wyższąProblematyka zarządzania szkołą wyższą w warunkach głębokich przeobrażeń systemu ekonomiczno-społeczno-politycznego, których liczne pozytywne i negatywne skutki wymagają stałej obserwacji i analizy, nie stała się – jak dotąd – przedmiotem odrębnych analiz teoretycznych. Niniejsza książka jest pierwszą próbą wyczerpującego omówienia tego zagadnienia. Intencją naszą jest pokazanie stanowisk i opinii na temat wybranych zagadnień z zakresu zarządzania szkołą wyższą..

Dzisiaj jednych bulwersuje, a niektórych szczególnie niepokoi poziom rozwoju nauki, zmiany rozwiązań strukturalnych i finansowych polskich uczelni. Nie może więc zdumiewać, że we wszelkich dyskusjach na temat rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego nacisk jest położony – niejako z natury rzeczy – na postulat zachowania autonomii uczelni wyższych, które powinny stanowić o sobie, o swoim profilu kształcenia, strukturze i misji. Wydaje się, iż istnieje konieczność sformułowania na nowo roli szkolnictwa wyższego, które jest również wpisane w naturę nowoczesnych instrumentów zabezpieczających funkcjonowanie instytucji demokratycznych. Książka ma służyć przede wszystkim praktykom (osobom zatrudnionym w szkołach wyższych). Może ona być wykorzystana także dla potrzeb dydaktycznych. Zarządzanie szkołą wyższą jest bowiem jednym z elementów przedmiotów wykładanych na wydziałach prawa i administracji naszych uniwersytetów oraz innych szkół wyższych. Celem opracowania jest wreszcie zwrócenie uwagi na niedoceniany, względnie ujmowany w sposób powierzchowny, problem zarządzania szkołą wyższą w warunkach gospodarki rynkowej. Ma więc ono być traktowane jako materiał do dalszych dyskusji na ten temat.

*****

Tytuł: Zarządzanie szkołą wyższą

Redakcja: Jolanta Blicharz, Agnieszka Chrisidu-Budnik, Aleksandra Sus

Recenzent: prof. zw. dr hab. Jan Boć

Temat i słowa kluczowe: uczelnie wyższe; edukacja; zarządzanie

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-19-2

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Dorota Sideropulu

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63755

*****

Spis treści
 

Wstęp

I. Prawne i polityczne aspekty funkcjonowania szkół wyższych w Polsce

Józef Koredczuk
Zarządzanie prywatnymi szkołami wyższymi w Polsce w okresie międzywojennym

Artur Ławniczak
Polityczne aspekty funkcjonowania szkół wyższych

Wiesław Wenz
Zarządzanie (kierowanie) kościelną szkołą wyższą. Na kanwie działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Piotr Schmidt
Podmiotowość prawna uniwersytetu trzeciego wieku

II. Problematyka zarządzania szkolnictwem wyższym w warunkach gospodarki rynkowej

Natalia Miłostan
Die Reformen im polnischen Hochschulwesen

Renata Kusiak-Winter
Istota tworzenia nowych – nietypowych podmiotów w administracji publicznej w Polsce. Wybrane zagadnienia

Jolanta Blicharz
Skutki urynkowienia szkół wyższych. Wybrane problemy

Aleksandra Sus
Kierunki zmian w obszarze dydaktyki nauki o zarządzaniu w Polsce

Agnieszka Chrisidu-Budnik
Ewolucja uniwersytetu: od fordyzmu do postfordyzmu

Thobias Schlüter
Sokrates trifft Marx in Delphi: Herausforderungen für das Hochschulmanagement. Ein analytischer Versuch zur Evaluation von Stakeholderbeziehungen

Karol Kalinka
Grupy interesu w procesie zarządzania szkołą wyższą

III. Wybrane zagadnienia z praktyki zarządzania szkołą wyższą

Lidia Klat-Wertelecka
Organy szkoły wyższej w postępowaniu administracyjnym

Ewa Pierzchała
Decyzja administracyjna w postępowaniach przed organami szkół wyższych − wybrane problemy prawne

Bartosz Gołębiowski
Normy etyczne jako podstawa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studentów i doktorantów

Urszula Bakuń-Nawłoka
Wybrane aspekty bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych

Robert Stefanicki
Swoboda świadczenia usług edukacyjnych a jej usprawiedliwione ograniczenia (głos w dyskusji)

Karol Kiczka
Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Marcin Miemiec
Nadzór nad uczelniami publicznymi

Monika Mucha
Podatek VAT jako istotny element zarządzania finansami szkoły wyższej

IV. Przykłady zarządzania szkołą wyższą w wybranych krajach

Olga Bednyakova
Tendencies and problems of the higher education system in Kazakhstan

Amanda Anthony
A Review of the U.S. Higher Education System: Its Structure, Funding, Quality and the Future